1031010191   จำนวน    13 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 68.00 37.50 65.00 72.50 74.80 65.00 80.00  
MEAN 46.77 55.54 27.50 44.62 57.50 60.33 49.62 64.31 50.77
MIN 26.00 38.00 15.00 30.00 42.50 32.70 30.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4282 31100063 คงวุฒิ หล้าลุน 44.00 38.00 30.00 45.00 55.00 56.80 60.00 64.00 49.10
2 4283 31100064 ทรงพล วาพัดไทย 48.00 64.00 32.50 60.00 65.00 74.80 65.00 80.00 61.16
3 4284 31100065 นันทิณี แดดลมรัมยื 44.00 64.00 32.50 40.00 67.50 67.60 50.00 64.00 53.70
4 4285 31100066 ปิยะวรรณ แช่มรัมย์ 42.00 64.00 37.50 30.00 42.50 51.80 60.00 56.00 47.98
5 4286 31100067 เพ็ญพิชชา อุ่นโสภา 66.00 62.00 32.50 65.00 72.50 56.80 50.00 72.00 59.60
6 4287 31100068 ไพลิน ชิมรัมย์ 52.00 52.00 15.00 40.00 50.00 74.80 60.00 56.00 49.98
7 4288 31100069 ภาณุวงศ์ หล่อเหลี่ยม 44.00 68.00 20.00 60.00 55.00 66.20 45.00 72.00 53.77
8 4289 31100070 รุ่งเรือง ชะดารัมย์ 30.00 46.00 37.50 35.00 50.00 32.70 35.00 32.00 37.27
9 4290 31100071 วิรพงษ์ สุขจ้อย 46.00 54.00 25.00 35.00 60.00 47.10 45.00 72.00 48.01
10 4291 31100072 ศศิภา กระแสเทศน์ 26.00 50.00 20.00 35.00 47.50 51.80 30.00 56.00 39.54
11 4292 31100073 สราวุธ จะเมรัมย์ 48.00 42.00 25.00 45.00 57.50 61.50 50.00 64.00 49.13
12 4293 31100074 สุนันทา มีมาเน็ด 64.00 64.00 30.00 50.00 60.00 67.60 50.00 76.00 57.70
13 4294 31100075 อรัญญา สายแวว 54.00 54.00 20.00 40.00 65.00 74.80 45.00 72.00 53.10