1031010190   จำนวน    22 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 70.00 68.00 37.50 70.00 55.00 71.20 55.00 72.00  
MEAN 46.91 46.82 26.14 43.86 34.89 57.12 43.86 50.18 43.72
MIN 24.00 30.00 15.00 15.00 22.50 32.70 20.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4260 31100041 กังวาล จะสุรัมย์ 34.00 40.00 15.00 15.00 22.50 48.20 35.00 32.00 30.21
2 4261 31100042 เกียรติศักดิ์ ชะเมรัมย์ 34.00 34.00 25.00 30.00 25.00 60.40 45.00 48.00 37.67
3 4262 31100043 จารุวรรณ ตะโสรัจน์ 30.00 30.00 27.50 40.00 22.50 60.40 50.00 40.00 37.55
4 4263 31100044 ชณิกา ชูคะรัมย์ 30.00 50.00 22.50 40.00 30.00 50.70 55.00 60.00 42.27
5 4264 31100045 ณัฐพล ชำรัมย์ 50.00 64.00 27.50 55.00 47.50 67.60 55.00 72.00 54.83
6 4265 31100046 ดลฤดี พลึกรุ่งโรจน์ 24.00 50.00 27.50 45.00 27.50 53.20 40.00 56.00 40.40
7 4266 31100047 ธนายุทธ งามสง่า 58.00 46.00 27.50 25.00 30.00 60.40 50.00 52.00 43.61
8 4267 31100048 บัวแก้ว จะพีรัมย์ 70.00 60.00 20.00 60.00 52.50 65.10 55.00 56.00 54.83
9 4268 31100049 ปนัดดา ชูคะรัมย์ 66.00 68.00 35.00 70.00 45.00 64.00 50.00 64.00 57.75
10 4269 31100050 พรชัย ชูคะรัมย์ 58.00 52.00 27.50 35.00 37.50 53.20 45.00 52.00 45.02
11 4270 31100051 พรพิมล แก้วเลิศ 46.00 62.00 25.00 30.00 32.50 68.70 55.00 56.00 46.90
12 4271 31100052 พิมชนก จะเมรัมย์ 62.00 46.00 35.00 60.00 55.00 71.20 45.00 60.00 54.27
13 4272 31100053 พิมวิภา ยิ้มรัมย์ 40.00 30.00 37.50 55.00 32.50 32.70 40.00 56.00 40.46
14 4273 31100055 ลินนภา เชิงรัมย์ 36.00 44.00 17.50 50.00 47.50 67.60 40.00 64.00 45.83
15 4274 31100056 วรัญญา ธาตุไพบูลย์ 58.00 50.00 20.00 70.00 42.50 61.50 40.00 60.00 50.25
16 4275 31100057 วีรยุทธ ครองชื่น 66.00 38.00 25.00 65.00 35.00 68.70 35.00 48.00 47.59
17 4276 31100058 ศักดิ์สิทธิ์ กมลภพ 44.00 46.00 27.50 25.00 25.00 68.70 35.00 24.00 36.90
18 4277 31100059 สุธาดา ชะใบรัมย์ 40.00 52.00 37.50 50.00 22.50 50.70 40.00 44.00 42.09
19 4278 31100060 สุปราณี สีสมงาม 58.00 52.00 30.00 55.00 37.50 53.20 40.00 64.00 48.71
20 4279 31100061 สุวรรณี ชะเงิมรัมย์ 50.00 46.00 25.00 25.00 47.50 54.30 40.00 32.00 39.98
21 4280 31100062 อนุกูล พลึกรุ่งโรจน์ 48.00 34.00 22.50 45.00 22.50 33.80 20.00 20.00 30.73
22 4281 31100091 ชาญชัย สุขจ้อย 30.00 36.00 17.50 20.00 27.50 42.40 55.00 44.00 34.05