1031010189   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 74.00 55.00 75.00 45.00 78.40 85.00 80.00  
MEAN 41.64 51.82 39.09 47.73 35.68 60.49 38.64 55.64 46.34
MIN 22.00 16.00 22.50 25.00 22.50 41.00 25.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4249 31100030 จิตรตราพร จากรัมย์ 38.00 16.00 45.00 30.00 22.50 41.00 30.00 20.00 30.31
2 4250 31100031 ฐานิตา ล่ามละคร 64.00 74.00 55.00 75.00 40.00 78.40 85.00 76.00 68.42
3 4251 31100032 ณัฐริกา ภูมิทัศน์ 46.00 60.00 22.50 50.00 27.50 64.00 25.00 52.00 43.38
4 4252 31100033 พัชรี ไชยสำโรง 22.00 38.00 25.00 25.00 37.50 44.60 30.00 32.00 31.76
5 4253 31100034 พิมรภัทร อินโสม 30.00 64.00 50.00 45.00 42.50 68.70 40.00 76.00 52.02
6 4254 31100035 ภัคจีรา ภูวงษา 48.00 58.00 32.50 75.00 45.00 65.10 40.00 68.00 53.95
7 4255 31100036 วิลาวัลณ์ รวมธรรม 46.00 54.00 37.50 65.00 42.50 66.20 50.00 80.00 55.15
8 4256 31100037 วีระพงษ์ ดานา 46.00 52.00 30.00 40.00 40.00 65.10 25.00 60.00 44.76
9 4257 31100038 อดิศักดิ์ ขบวนรัมย์ 54.00 42.00 40.00 40.00 30.00 54.30 30.00 40.00 41.29
10 4258 31100039 อนุพงศ์ ชนไพโรจน์ 34.00 68.00 45.00 50.00 40.00 68.70 45.00 68.00 52.34
11 4259 31100040 เอกวัฒน์ คงวงค์ 30.00 44.00 47.50 30.00 25.00 49.30 25.00 40.00 36.35