1031010188   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 68.00 47.50 90.00 57.50 83.10 75.00 84.00  
MEAN 50.00 54.27 30.17 63.33 42.00 64.89 45.00 60.53 51.27
MIN 26.00 44.00 10.00 40.00 27.50 50.70 20.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4234 31100015 กีรติ จินโจ 68.00 64.00 32.50 70.00 45.00 71.20 65.00 84.00 62.46
2 4235 31100016 จิรนันท์ พีมดี 26.00 50.00 20.00 60.00 27.50 57.90 45.00 48.00 41.80
3 4236 31100017 ธวัชชัย พันธ์ปาน 58.00 50.00 32.50 55.00 50.00 62.60 30.00 72.00 51.26
4 4237 31100018 ธีระพงษ์ เลิงรัง 38.00 46.00 10.00 45.00 27.50 50.70 20.00 52.00 36.15
5 4238 31100019 ปฏิวัติ ไชยเนียม 72.00 58.00 47.50 70.00 47.50 75.90 35.00 72.00 59.74
6 4239 31100020 ปรเมฆ บุญยะรัตน์ 46.00 44.00 30.00 50.00 32.50 57.60 40.00 48.00 43.51
7 4240 31100021 ปวีณา ชัยสุงเนิน 40.00 48.00 27.50 40.00 40.00 59.00 25.00 40.00 39.94
8 4241 31100022 ปิยฉัตร พูลสวัสดิ์ 54.00 58.00 30.00 60.00 40.00 57.90 50.00 64.00 51.74
9 4242 31100023 ผกากรอง ไขนอก 54.00 54.00 30.00 65.00 40.00 75.90 45.00 64.00 53.49
10 4243 31100024 พัชรพล ชะนอบรัมย์ 46.00 56.00 37.50 85.00 55.00 79.50 75.00 56.00 61.25
11 4244 31100025 พัชรี เชนรัมย์ 62.00 68.00 37.50 90.00 52.50 83.10 65.00 80.00 67.26
12 4245 31100026 แพรวประกาย ไหลหาโคตร 44.00 52.00 25.00 90.00 35.00 56.50 45.00 68.00 51.94
13 4246 31100027 แพรวพรรณ ยันละหา 42.00 58.00 32.50 45.00 37.50 57.90 35.00 28.00 41.99
14 4247 31100028 อารยา กองแก้ว 54.00 64.00 32.50 65.00 57.50 65.10 50.00 72.00 57.51
15 4248 31100029 เอมอร ประกอบแจ่ม 46.00 44.00 27.50 60.00 42.50 62.60 50.00 60.00 49.08