1031010184   จำนวน    17 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 60.00 57.50 70.00 50.00 85.60 55.00 64.00  
MEAN 52.35 47.29 37.79 56.18 32.06 60.32 44.41 49.18 47.45
MIN 28.00 30.00 20.00 45.00 20.00 37.40 20.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4104 31100833 กฤตินัย ขจรจิตร 34.00 52.00 47.50 55.00 30.00 55.40 20.00 36.00 41.24
2 4105 31100834 เขมจิรา พะนะลม 52.00 44.00 35.00 60.00 22.50 55.40 40.00 52.00 45.11
3 4106 31100835 จันทร์แรม กลับจันทร์ 60.00 50.00 37.50 50.00 20.00 56.80 55.00 52.00 47.66
4 4107 31100836 ณริสรณ์ เขาชัด 54.00 40.00 45.00 45.00 30.00 56.80 50.00 56.00 47.10
5 4108 31100837 ณัฐธิดา เภสัชชะ 64.00 52.00 42.50 55.00 30.00 65.10 55.00 40.00 50.45
6 4109 31100838 ธารา คนหลัก 60.00 30.00 37.50 60.00 37.50 69.80 45.00 44.00 47.98
7 4110 31100839 นันทชัย หมั่นกิจ 56.00 48.00 40.00 65.00 47.50 59.00 45.00 56.00 52.06
8 4111 31100840 น้ำทิพย์ หลอดทอง 48.00 46.00 27.50 55.00 32.50 37.40 50.00 64.00 45.05
9 4112 31100841 เบญญารัตน์ บุญไกร 52.00 44.00 20.00 55.00 25.00 51.80 40.00 48.00 41.98
10 4113 31100842 ภาวิณี ซุ้มปรึกษา 28.00 40.00 20.00 50.00 27.50 52.90 25.00 48.00 36.42
11 4114 31100843 มนตรี ทิศกำเนิด 52.00 34.00 32.50 65.00 40.00 69.80 50.00 52.00 49.41
12 4115 31100844 วิทยา คงพลปาน 48.00 48.00 27.50 50.00 40.00 55.40 40.00 52.00 45.11
13 4116 31100845 วีระชัย หลอดทอง 56.00 46.00 40.00 50.00 22.50 75.90 45.00 44.00 47.42
14 4117 31100846 ศรัญญา ยงค์ประดิษฐ์ 66.00 56.00 37.50 50.00 25.00 85.60 40.00 52.00 51.51
15 4118 31100847 สายสวรรค์ มะลิวรรณ 56.00 54.00 47.50 55.00 25.00 62.60 50.00 52.00 50.26
16 4119 31100848 สุมัทพร สังข์หอย 48.00 60.00 57.50 65.00 40.00 57.90 55.00 40.00 52.92
17 4120 31100849 สุริยา ถาวรสวัสดิ์ 56.00 60.00 47.50 70.00 50.00 57.90 50.00 48.00 54.92