1031010183   จำนวน    7 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 56.00 68.00 40.00 80.00 65.00 75.90 55.00 76.00  
MEAN 45.14 49.71 32.86 56.43 45.36 65.41 42.86 66.86 50.58
MIN 32.00 42.00 22.50 40.00 27.50 42.10 35.00 56.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4097 31101272 กุลสตรี สุบุญมี 40.00 42.00 30.00 45.00 27.50 72.30 40.00 56.00 44.10
2 4098 31101273 จานุวัฒน์ จันทร์นพคุณ 52.00 46.00 37.50 70.00 50.00 68.70 35.00 68.00 53.40
3 4099 31101274 ชัชม์พล แสงจันทร์ธนากูล 56.00 60.00 37.50 60.00 57.50 61.50 55.00 68.00 56.94
4 4100 31101275 ณัฐวุฒิ นิรภัย 50.00 68.00 40.00 80.00 65.00 75.90 50.00 68.00 62.11
5 4101 31101276 เด่นนภา พลพูน 42.00 46.00 27.50 40.00 45.00 68.70 45.00 56.00 46.27
6 4102 31101277 ประดิษฐ์ โสรพันธ์ 44.00 44.00 35.00 60.00 35.00 68.70 40.00 76.00 50.34
7 4103 31101278 ประเสริฐ ชาติไธสง 32.00 42.00 22.50 40.00 37.50 42.10 35.00 76.00 40.89