1031010180   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 68.00 57.50 90.00 52.50 74.80 70.00 72.00  
MEAN 63.09 59.64 45.45 64.09 43.64 59.99 48.64 55.64 55.02
MIN 42.00 50.00 32.50 40.00 30.00 30.20 15.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4043 31190005 ปุริน ปินตาเขียว 62.00 62.00 57.50 90.00 52.50 71.20 55.00 72.00 65.28
2 4042 31100832 สุวรรณี แก้วแบน 68.00 60.00 52.50 60.00 50.00 72.30 45.00 64.00 58.98
3 4041 31100831 วีรชัย ศีลธรรม 60.00 50.00 35.00 45.00 32.50 72.30 35.00 52.00 47.73
4 4040 31100830 วัลสิกา จันทร์สอน 68.00 62.00 32.50 85.00 40.00 74.80 70.00 64.00 62.04
5 4039 31100829 ฤทัยรัตน์ โกติรัมย์ 62.00 62.00 50.00 70.00 47.50 61.50 70.00 64.00 60.88
6 4038 31100828 ภัคคิณี มูลวงศ์ 58.00 54.00 45.00 70.00 45.00 30.20 15.00 60.00 47.15
7 4037 31100827 พนิดา โอดรัมย์ 72.00 68.00 40.00 85.00 30.00 71.20 60.00 52.00 59.77
8 4036 31100826 ผานิต แย้มประโคน 64.00 60.00 45.00 50.00 35.00 54.30 35.00 56.00 49.91
9 4035 31100825 ปาริชาติ อินแสวง 66.00 58.00 50.00 55.00 47.50 33.80 40.00 32.00 47.79
10 4034 31100824 ปาณิศา เลิศสันเทียะ 72.00 64.00 47.50 40.00 52.50 67.60 60.00 52.00 56.95
11 4033 31100823 ประภาพร พรมประโคน 42.00 56.00 45.00 55.00 47.50 50.70 50.00 44.00 48.77