1031010177   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 74.00 76.00 65.00 75.00 70.00 78.40 70.00 88.00  
MEAN 60.71 62.43 55.18 64.64 59.64 69.30 50.36 62.00 60.53
MIN 28.00 38.00 40.00 50.00 45.00 60.40 25.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3956 31100745 กรุณา ภาดี 66.00 70.00 62.50 70.00 60.00 74.80 65.00 88.00 69.54
2 3957 31100746 เทวราช โล่ห์ทอง 62.00 60.00 55.00 55.00 45.00 71.20 25.00 48.00 52.65
3 3958 31100747 ธีรรัตน์ สอนน้อย 64.00 76.00 60.00 70.00 70.00 71.20 40.00 68.00 64.90
4 3959 31100748 นนทวัฒน์ แก้วประสงค์ 62.00 64.00 57.50 70.00 57.50 64.00 35.00 68.00 59.75
5 3960 31100749 นพภรณ์ ประเสริฐสังข์ 74.00 60.00 60.00 65.00 65.00 71.20 55.00 76.00 65.78
6 3961 31100750 เบญจมาศ หลิ่มเกลื้อ 58.00 62.00 55.00 60.00 55.00 71.20 55.00 32.00 56.02
7 3962 31100751 เบญจรัตน์ อ้นภู้ 70.00 64.00 55.00 60.00 67.50 71.20 65.00 56.00 63.59
8 3963 31100752 พัชราภรณ์ นะรินรัมย์ 72.00 74.00 65.00 70.00 67.50 78.40 70.00 64.00 70.11
9 3964 31100753 รัตติกร บ้านเป้า 74.00 64.00 55.00 70.00 60.00 74.80 55.00 72.00 65.60
10 3965 31100754 วชิรญาณ์ สังข์ทอง 64.00 66.00 60.00 70.00 62.50 60.40 40.00 44.00 58.36
11 3966 31100755 วรพันธ์ ตองติดรัมย์ 72.00 66.00 47.50 75.00 50.00 60.40 70.00 60.00 62.61
12 3967 31100756 ศิริศักดิ์ ปรอยโคกสูง 56.00 66.00 55.00 70.00 70.00 78.40 65.00 56.00 64.55
13 3968 31100757 ศิวกร มีมา 28.00 44.00 45.00 50.00 55.00 61.50 40.00 64.00 48.44
14 3969 31100758 อาทิตย์ กมลลจิตต์ 28.00 38.00 40.00 50.00 50.00 61.50 25.00 72.00 45.56