1031010175   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 60.00 57.50 65.00 55.00 82.00 70.00 72.00  
MEAN 58.00 42.33 43.13 50.83 40.83 66.51 63.33 61.00 53.25
MIN 34.00 32.00 30.00 35.00 30.00 37.40 50.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3894 31101148 ฐิติกร โสมวงศ์ 60.00 50.00 42.50 50.00 42.50 71.20 60.00 72.00 56.02
2 3895 31101149 ณัฐวุฒิ แซ่กระโทก 72.00 38.00 40.00 55.00 42.50 75.90 50.00 64.00 54.67
3 3896 31101150 ธิติมา ไกรษร 72.00 42.00 35.00 50.00 40.00 75.90 60.00 68.00 55.36
4 3897 31101151 ปานขวัญ หมั่นนึก 56.00 46.00 45.00 60.00 37.50 68.70 70.00 60.00 55.40
5 3898 31101152 เพ็ญนภา เพียขันทา 54.00 34.00 55.00 50.00 42.50 57.90 65.00 64.00 52.80
6 3899 31101154 วีรยุทธ ตรีเดช 62.00 44.00 47.50 60.00 30.00 65.10 70.00 52.00 53.83
7 3900 31101155 ศิริพร แสนบุดดา 58.00 34.00 45.00 45.00 37.50 66.20 70.00 48.00 50.46
8 3901 31101156 สุรชาติ ปางลีลาศ 60.00 34.00 42.50 50.00 40.00 59.00 70.00 48.00 50.44
9 3902 31101157 สุรัตน์ ศรีเนาวรัตน์ 52.00 42.00 35.00 40.00 45.00 64.00 65.00 68.00 51.38
10 3903 31101158 เสาวภา ตรีเมืองปักษ์ 60.00 52.00 42.50 65.00 40.00 82.00 65.00 72.00 59.81
11 3904 31101159 อภิวัฒน์ กาไธสง 56.00 60.00 57.50 50.00 55.00 74.80 60.00 72.00 60.66
12 3905 31190020 เสาวลักษณ์ โพดจะโป๊ะ 34.00 32.00 30.00 35.00 37.50 37.40 55.00 44.00 38.11