1031010169   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 80.00 70.00 95.00 57.50 72.30 65.00 80.00  
MEAN 52.00 63.80 37.75 70.00 47.50 63.36 49.50 69.20 56.64
MIN 22.00 46.00 17.50 60.00 27.50 48.20 35.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3749 31108326 กรกช พึ่มชัย 50.00 70.00 35.00 75.00 55.00 71.20 50.00 68.00 59.27
2 3750 31108327 จตุพงษ์ พิเศษ 50.00 64.00 45.00 60.00 57.50 60.40 55.00 72.00 57.99
3 3751 31108328 ปภัสสร ไชยสาร 58.00 62.00 55.00 70.00 47.50 71.20 40.00 72.00 59.46
4 3752 31108329 ปัญจพล ศรีภา 66.00 80.00 70.00 75.00 45.00 60.40 50.00 76.00 65.30
5 3753 31108330 ภัคพงษ์ ทัดกลาง 50.00 56.00 45.00 65.00 35.00 53.20 55.00 68.00 53.40
6 3754 31108331 ภานุเดช แจ้งคำ 22.00 46.00 25.00 60.00 27.50 48.20 35.00 40.00 37.96
7 3755 31108332 ภานุมาศ หมื่นหาวงษ์ 72.00 72.00 40.00 95.00 52.50 71.20 65.00 80.00 68.46
8 3756 31108333 สหัสวรรษ มณีศรี 50.00 68.00 17.50 65.00 55.00 57.90 45.00 68.00 53.30
9 3757 31108334 อรวรรณ เศษเจริญ 54.00 62.00 27.50 70.00 55.00 67.60 40.00 76.00 56.51
10 3758 31108335 อรวี บุญเติม 48.00 58.00 17.50 65.00 45.00 72.30 60.00 72.00 54.73