1031010168   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 70.00 57.50 80.00 67.50 72.30 65.00 68.00  
MEAN 52.00 54.00 40.00 64.58 45.00 60.99 44.58 57.33 52.31
MIN 24.00 42.00 30.00 35.00 27.50 23.00 30.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3737 31108313 จักรี เกษไธสง 64.00 50.00 35.00 55.00 52.50 57.90 50.00 68.00 54.05
2 3738 31108315 ชัยวุฒิ สง่ารัมย์ 54.00 44.00 35.00 65.00 35.00 59.00 35.00 56.00 47.88
3 3739 31108316 ณฐกฤษ นิ่มประดิษฐ์ 46.00 62.00 40.00 65.00 47.50 65.10 55.00 36.00 52.08
4 3740 31108317 ธีรยุทธ พิลานนท์ 58.00 66.00 57.50 65.00 47.50 57.90 50.00 28.00 53.74
5 3741 31108318 พิชัยยุทธ มัฐผา 50.00 66.00 52.50 70.00 50.00 72.30 65.00 56.00 60.23
6 3742 31108319 ยอขวัญ พลวัน 54.00 52.00 42.50 70.00 40.00 64.00 55.00 64.00 55.19
7 3743 31108320 วรรณดี สะรารัมย์ 64.00 70.00 37.50 70.00 55.00 72.30 45.00 68.00 60.23
8 3744 31108321 วราภรณ์ สวงรัมย์ 60.00 56.00 45.00 80.00 67.50 64.00 45.00 60.00 59.69
9 3745 31108322 ศิราณี พรมมี 50.00 52.00 35.00 65.00 35.00 67.60 45.00 64.00 51.70
10 3746 31108323 สิทธิพงษ์ ว่องไว 46.00 46.00 32.50 70.00 37.50 68.70 30.00 64.00 49.34
11 3747 31108324 สุพรรษา พวงศรี 24.00 42.00 30.00 35.00 27.50 23.00 30.00 64.00 34.44
12 3748 31108325 อมรรัตน์ ใจหาญ 54.00 42.00 37.50 65.00 45.00 60.10 30.00 60.00 49.20