1031010165   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 70.00 35.00 70.00 55.00 71.20 80.00 84.00  
MEAN 43.14 47.43 23.57 47.50 40.54 55.01 47.14 51.71 44.51
MIN 20.00 26.00 15.00 15.00 25.00 32.40 15.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3680 31108255 กิตติศักดิ์ นนทภา 38.00 46.00 15.00 55.00 42.50 71.20 50.00 56.00 46.71
2 3681 31108256 จันทร์จิรา พุดนา 36.00 38.00 27.50 60.00 37.50 50.40 50.00 52.00 43.92
3 3682 31108257 จุฑามาศ กรัดสุข 64.00 56.00 17.50 45.00 35.00 60.40 65.00 48.00 48.86
4 3683 31108258 ชาคริต แขขุนทด 42.00 70.00 20.00 55.00 50.00 61.50 60.00 68.00 53.31
5 3684 31108259 เดชาวัสส์ บุญยัง 36.00 48.00 27.50 35.00 37.50 55.40 25.00 48.00 39.05
6 3685 31108260 ธวัชชัย พุดนา 40.00 26.00 27.50 50.00 40.00 42.10 50.00 32.00 38.45
7 3686 31108261 ธีรวุธ ปทุมสูติ 38.00 40.00 32.50 50.00 40.00 59.00 40.00 40.00 42.44
8 3687 31108262 นัฐกานต์ หลอดทอง 38.00 46.00 35.00 40.00 42.50 68.70 50.00 68.00 48.52
9 3688 31108263 บัญชา มณีกัญย์ 20.00 32.00 17.50 15.00 25.00 32.40 15.00 28.00 23.11
10 3689 31108264 เบญจรัตน์ รักจันทึก 60.00 66.00 15.00 50.00 55.00 62.60 80.00 84.00 59.08
11 3690 31108265 สุชาดา เทพบัวพา 50.00 52.00 30.00 70.00 50.00 65.10 55.00 52.00 53.01
12 3691 31108266 สุรศักดิ์ แม้นรัมย์ 52.00 44.00 25.00 65.00 37.50 44.60 30.00 48.00 43.26
13 3692 31108267 สุรีลักษณ์ เลกระโทก 40.00 48.00 22.50 50.00 40.00 46.00 65.00 72.00 47.94
14 3693 31108268 อนุรักษ์ สะเทินรัมย์ 50.00 52.00 17.50 25.00 35.00 50.70 25.00 28.00 35.40