1031010164   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 62.00 65.00 80.00 50.00 73.40 55.00 76.00  
MEAN 41.29 38.86 42.50 40.36 32.14 47.15 37.50 38.00 39.72
MIN 16.00 26.00 25.00 20.00 15.00 20.50 15.00 16.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3666 31107673 กรกต สมัญญา 20.00 28.00 27.50 35.00 35.00 56.50 45.00 20.00 33.38
2 3667 31107674 กฤษณา ต่วนเทศ 48.00 26.00 40.00 40.00 30.00 34.90 20.00 24.00 32.86
3 3668 31107675 ชลภัทร ผึ่งจันดม 30.00 28.00 35.00 20.00 15.00 45.70 20.00 24.00 27.21
4 3669 31107676 ญาดา ถนอมสิน 48.00 40.00 32.50 25.00 45.00 51.80 30.00 20.00 36.54
5 3670 31107677 พีระดา เทพกลาง 48.00 52.00 27.50 35.00 27.50 44.60 35.00 44.00 39.20
6 3671 31107678 พีระพงษ์ เชือกรัมย์ 34.00 38.00 32.50 35.00 32.50 20.50 15.00 16.00 27.94
7 3672 31107679 ภาณุวัฒน์ สุวรรณ์ 42.00 30.00 25.00 50.00 17.50 48.20 45.00 44.00 37.71
8 3673 31107680 วีรยา อุดม 64.00 62.00 45.00 55.00 35.00 55.40 45.00 76.00 54.67
9 3674 31107681 ศิริกุล พิทักษา 42.00 56.00 57.50 50.00 42.50 60.40 55.00 64.00 53.42
10 3675 31107682 สิริรัตน์ ชวนรัมย์ 60.00 48.00 57.50 55.00 32.50 73.40 50.00 60.00 54.55
11 3676 31107683 สุพรรณิกา กุลบุตร 16.00 36.00 62.50 20.00 30.00 48.20 50.00 28.00 36.34
12 3677 31107684 อดิสร จันทร์นวล 42.00 26.00 42.50 80.00 27.50 33.80 30.00 24.00 38.23
13 3678 31107685 อังศุธร แสนบุญ 46.00 44.00 65.00 30.00 50.00 59.00 55.00 52.00 50.13
14 3679 31107686 อิทธิพล จันทร์เขียว 38.00 30.00 45.00 35.00 30.00 27.70 30.00 36.00 33.96