1031010160   จำนวน    13 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 62.00 27.50 75.00 47.50 74.80 65.00 76.00  
MEAN 43.23 46.15 22.88 43.46 30.00 53.04 48.85 55.38 42.87
MIN 18.00 16.00 17.50 20.00 10.00 29.10 35.00 16.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3558 31108242 กัญญาณัฐ พินิจดวง 42.00 54.00 25.00 45.00 27.50 61.50 40.00 68.00 45.38
2 3559 31108243 กัญญารัตน์ แซ่เตียว 60.00 56.00 20.00 55.00 47.50 74.80 65.00 76.00 56.79
3 3560 31108244 กิติยาภรณ์ ทาระจันทร์ 68.00 60.00 22.50 55.00 47.50 65.10 65.00 72.00 56.89
4 3561 31108245 จิรพงศ์ วิเชียรเลิศ 52.00 54.00 22.50 30.00 35.00 61.50 65.00 76.00 49.50
5 3562 31108246 ฐิติพงษ์ คะเรรัมย์ 22.00 40.00 22.50 50.00 22.50 29.10 35.00 16.00 29.64
6 3563 31108247 ธนาเทพ กุลอุปฮาต 40.00 40.00 22.50 35.00 25.00 54.30 45.00 48.00 38.73
7 3564 31108248 นพฤทธิ์ มาลัยไธสง 42.00 50.00 20.00 25.00 17.50 38.50 40.00 60.00 36.63
8 3565 31108249 บุญทริกา ทะขุ่ย 46.00 52.00 25.00 20.00 10.00 31.30 40.00 28.00 31.54
9 3566 31108250 ประภาพร สุขรัมย์ 54.00 58.00 25.00 75.00 45.00 69.80 60.00 68.00 56.85
10 3567 31108251 พัฒนะ ศรีพรม 26.00 30.00 27.50 60.00 17.50 55.40 35.00 28.00 34.92
11 3568 31108252 วุฒิชัย วงษ์รัมย์ 18.00 16.00 20.00 25.00 15.00 38.50 35.00 48.00 26.94
12 3569 31108253 เสกสรรญ สูงสุด 32.00 28.00 17.50 45.00 32.50 52.90 50.00 64.00 40.24
13 3570 31108254 เสาวลักษณ์ ตุ่นทอง 60.00 62.00 27.50 45.00 47.50 56.80 60.00 68.00 53.35