1031010159   จำนวน    19 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 66.00 37.50 65.00 45.00 72.30 60.00 76.00  
MEAN 37.16 42.00 25.79 38.42 30.00 51.87 37.63 46.95 38.73
MIN 20.00 22.00 15.00 15.00 17.50 27.70 20.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3539 31108223 เกษมสันต์ ชาญสมร 28.00 26.00 30.00 25.00 22.50 27.70 20.00 32.00 26.40
2 3540 31108224 จีรชัย ตรีกุล 24.00 30.00 27.50 40.00 27.50 55.40 45.00 48.00 37.17
3 3541 31108225 ณัฐพล จอมโคกกรวด 60.00 48.00 27.50 40.00 45.00 71.20 50.00 52.00 49.21
4 3542 31108226 ทนงศักดิ์ คะเช็นเชื้อ 46.00 56.00 37.50 40.00 37.50 71.20 40.00 56.00 48.02
5 3543 31108227 บวรนันท์ อินทร์จันทร์ 42.00 32.00 20.00 40.00 17.50 55.40 55.00 68.00 41.24
6 3544 31108228 บุญสิตา พูผานี 20.00 26.00 32.50 25.00 35.00 42.10 25.00 36.00 30.20
7 3545 31108229 ฝ้าย ถนอมศิลป์ 24.00 22.00 15.00 30.00 30.00 27.70 20.00 28.00 24.59
8 3546 31108230 พีรัชชัย สุรีรัมย์ 28.00 40.00 30.00 15.00 32.50 32.70 25.00 24.00 28.40
9 3547 31108231 รุ่งนภา ตุ้มพิมาย 42.00 52.00 20.00 45.00 35.00 45.70 55.00 52.00 43.34
10 3548 31108232 วนัชพร ฉกรัมย์ 56.00 44.00 25.00 30.00 27.50 72.30 40.00 76.00 46.35
11 3549 31108233 วัชรินทร์ กวางประชัน 22.00 34.00 20.00 45.00 22.50 36.30 30.00 24.00 29.23
12 3550 31108234 วิชุดา ฮูงสูงเนิน 52.00 52.00 27.50 45.00 30.00 68.70 35.00 56.00 45.77
13 3551 31108235 วิมลพร ปะวรรณโน 24.00 32.00 32.50 30.00 17.50 27.70 25.00 24.00 26.59
14 3552 31108236 วีระพล ดาวไธสง 30.00 54.00 20.00 35.00 27.50 56.50 50.00 36.00 38.63
15 3553 31108237 ศราวุธ ไหมพรม 26.00 42.00 32.50 45.00 25.00 44.60 20.00 44.00 34.89
16 3554 31108238 ศหัสวรรษ์ อาษาคติ 44.00 48.00 27.50 65.00 27.50 65.10 40.00 52.00 46.14
17 3555 31108239 ศิครินทร์ บุญธิแสง 58.00 66.00 22.50 55.00 37.50 68.70 60.00 72.00 54.96
18 3556 31108240 ศิริชัย แสงจันทร์ 42.00 44.00 27.50 45.00 37.50 60.10 35.00 56.00 43.39
19 3557 31108241 ศุภกฤต ชอบธรรม 38.00 50.00 15.00 35.00 35.00 56.50 45.00 56.00 41.31