1031010158   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 72.00 65.00 80.00 50.00 85.60 50.00 84.00  
MEAN 54.29 53.43 44.11 67.86 40.00 72.04 41.43 64.86 54.75
MIN 28.00 32.00 22.50 45.00 30.00 59.00 35.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3525 31108209 เกรียงไกร ใสรัมย์ 52.00 56.00 37.50 80.00 32.50 60.10 35.00 64.00 52.14
2 3526 31108210 นิฐิภัทร ชูจิตต์ 66.00 72.00 50.00 65.00 35.00 71.20 35.00 68.00 57.77
3 3527 31108211 เบญจพร เศรษฐา 60.00 52.00 57.50 80.00 42.50 59.00 50.00 72.00 59.13
4 3528 31108212 ปฏิณญา สีคะปัสสะ 60.00 52.00 50.00 70.00 35.00 82.00 40.00 76.00 58.13
5 3529 31108213 ปิยะฉัตร โซนรัมย์ 54.00 56.00 62.50 80.00 47.50 85.60 45.00 56.00 60.83
6 3530 31108214 รุ่งศิลป์ ถนอมศิลป์ 50.00 64.00 40.00 50.00 40.00 79.50 40.00 84.00 55.94
7 3531 31108215 เรืองศักดิ์ องอาจ 54.00 32.00 37.50 50.00 35.00 65.10 40.00 80.00 49.20
8 3532 31108216 วราภรณ์ สุดชนะ 36.00 58.00 32.50 75.00 47.50 72.30 45.00 56.00 52.79
9 3533 31108217 วีรวรรณ คณะชาติ 62.00 52.00 60.00 80.00 40.00 85.60 35.00 84.00 62.33
10 3534 31108218 ศศิธร เสาะรัมย์ 68.00 56.00 65.00 80.00 47.50 67.60 45.00 72.00 62.64
11 3535 31108219 ศิวนาถ ทอนสูงเนิน 44.00 34.00 25.00 45.00 37.50 63.70 35.00 44.00 41.02
12 3536 31108220 สุกญญา เสาะรัมย์ 72.00 50.00 52.50 65.00 50.00 68.70 35.00 60.00 56.65
13 3537 31108221 เสาวลักษณ์ คณะชาติ 28.00 50.00 25.00 60.00 30.00 65.10 50.00 48.00 44.51
14 3538 31108222 อาทิตย์ บุญเย็น 54.00 64.00 22.50 70.00 40.00 83.10 50.00 44.00 53.45