1031010151   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 60.00 42.50 75.00 67.50 83.10 80.00 92.00  
MEAN 53.50 49.25 32.19 56.56 44.69 63.30 62.19 75.50 54.65
MIN 34.00 30.00 22.50 35.00 22.50 32.70 35.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3479 31107597 เกรียงไกร หาญกลาง 42.00 46.00 30.00 50.00 35.00 72.30 55.00 64.00 49.29
2 3480 31107598 จันจิรา ดวงศรี 58.00 52.00 32.50 65.00 52.50 64.00 60.00 84.00 58.50
3 3481 31107599 ชัยวัฒน์ วรวงศ์ 52.00 30.00 30.00 70.00 50.00 64.00 40.00 68.00 50.50
4 3482 31107600 ธนายุทธ สิมสีแก้ว 36.00 40.00 27.50 35.00 32.50 38.50 35.00 60.00 38.06
5 3483 31107601 ธารทิพย์ เบ็ดเสร็จ 54.00 60.00 35.00 65.00 47.50 68.70 70.00 84.00 60.52
6 3484 31107602 นลินรัตน์ กระแสโสม 34.00 50.00 42.50 45.00 22.50 50.70 60.00 80.00 48.09
7 3485 31107603 ปิยะพงษ์ ผดุงตาล 50.00 38.00 27.50 40.00 40.00 32.70 60.00 40.00 41.02
8 3486 31107604 พรพิมล ไชยเพชร 64.00 54.00 42.50 60.00 67.50 68.70 80.00 84.00 65.09
9 3487 31107605 พัชยา บุญเลิศ 76.00 56.00 37.50 70.00 65.00 65.10 75.00 84.00 66.08
10 3488 31107606 พีรพล สิมสีแก้ว 60.00 42.00 25.00 55.00 57.50 48.20 50.00 84.00 52.71
11 3489 31107607 รัตนาวรรณ ทองหล่อ 58.00 60.00 22.50 50.00 42.50 65.10 60.00 92.00 56.26
12 3490 31107608 สุดาทิพย์ หนองนา 42.00 50.00 32.50 40.00 37.50 83.10 65.00 72.00 52.76
13 3491 31107609 อดิศักดิ์ ไชยเพชร 50.00 44.00 40.00 65.00 30.00 82.00 80.00 76.00 58.38
14 3492 31107610 อภิสิทธิ์ นิลศักดิ์ 40.00 52.00 27.50 55.00 25.00 65.10 75.00 68.00 50.95
15 3493 31107611 อัฐภิญญา ชัยปัญญา 64.00 58.00 27.50 75.00 50.00 72.30 50.00 80.00 59.60
16 3494 31107612 อินทิรา บุญเลิศ 76.00 56.00 35.00 65.00 60.00 72.30 80.00 88.00 66.54