1031010150   จำนวน    8 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 70.00 37.50 70.00 57.50 71.20 60.00 84.00  
MEAN 55.25 55.25 27.50 61.25 49.38 65.41 48.13 70.00 54.02
MIN 48.00 36.00 15.00 55.00 42.50 57.90 40.00 56.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3471 31107589 ทิพย์ประภา มานาค 48.00 66.00 22.50 55.00 42.50 71.20 50.00 64.00 52.40
2 3472 31107590 นิศาชล อุทาพงศ์ 48.00 56.00 20.00 70.00 45.00 68.70 50.00 56.00 51.71
3 3473 31107591 ปิยฉัตร บัวงาม 52.00 36.00 32.50 55.00 52.50 61.50 45.00 80.00 51.81
4 3474 31107592 ปิยดา เลียบบัวป่า 48.00 44.00 37.50 55.00 55.00 68.70 60.00 80.00 56.02
5 3475 31107593 ภูมินทร์ คำนวนดี 54.00 52.00 32.50 70.00 52.50 65.10 40.00 60.00 53.26
6 3476 31107594 วิกานดา ปรินรัมย์ 60.00 60.00 35.00 55.00 42.50 57.90 40.00 72.00 52.80
7 3477 31107595 สุกัญญา กุสะรัมย์ 64.00 58.00 15.00 65.00 57.50 64.00 50.00 84.00 57.19
8 3478 31107596 สุนัยต์ พูนทับถม 68.00 70.00 25.00 65.00 47.50 66.20 50.00 64.00 56.96