1031010143   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 90.00 47.50 80.00 70.00 65.10 70.00 76.00  
MEAN 52.00 79.38 39.06 63.75 55.00 56.24 55.31 58.75 57.44
MIN 42.00 62.00 25.00 55.00 40.00 47.10 25.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3215 31106429 กนกวรรณ หมื่นด้วง 62.00 82.00 40.00 70.00 57.50 57.90 50.00 72.00 61.42
2 3216 31106430 กาญจนาพร เอกศรี 64.00 88.00 45.00 65.00 57.50 54.30 65.00 52.00 61.35
3 3217 31106431 จิรายุ ขันโท 44.00 84.00 35.00 65.00 55.00 54.30 65.00 52.00 56.79
4 3218 31106432 ณัฐพงษ์ วิเศษพันธ์ 48.00 84.00 37.50 65.00 55.00 50.70 65.00 64.00 58.65
5 3219 31106433 น้ำผึง คะเลรัมย์ 48.00 78.00 35.00 60.00 47.50 54.30 65.00 52.00 54.98
6 3220 31106434 ปกรณ์ ดูเชิดรัมย์ 42.00 84.00 30.00 60.00 57.50 62.60 50.00 68.00 56.76
7 3221 31106435 ปรียานุช ปักเคทาติ 44.00 76.00 37.50 65.00 57.50 50.70 55.00 48.00 54.21
8 3222 31106436 พันธวิศ สิทธิศรีจันทร์ 58.00 62.00 45.00 60.00 47.50 48.20 50.00 60.00 53.84
9 3223 31106437 พุฒินันท์ นามศรี 58.00 70.00 40.00 60.00 50.00 54.30 25.00 60.00 52.16
10 3224 31106438 วีรเทพ สุฤทธิ์ 62.00 72.00 40.00 60.00 52.50 54.30 35.00 60.00 54.48
11 3225 31106439 วีรพงษ์ ทวีเลิศ 52.00 80.00 47.50 55.00 40.00 57.90 50.00 52.00 54.30
12 3226 31106440 สุธิตา มัจจุราช 48.00 90.00 47.50 60.00 65.00 65.10 70.00 64.00 63.70
13 3227 31106441 สุภา เรืองบุญ 42.00 82.00 35.00 65.00 55.00 47.10 50.00 40.00 52.01
14 3228 31106442 อนุชิต คุ้มเล่ายุง 52.00 74.00 47.50 65.00 52.50 65.10 60.00 72.00 61.01
15 3229 31106443 อาภัสรา ไปนั้น 60.00 82.00 37.50 80.00 70.00 61.50 65.00 76.00 66.50
16 3230 31106444 อารียา วิลาศ 48.00 82.00 25.00 65.00 60.00 61.50 65.00 48.00 56.81