1031010142   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 62.00 80.00 42.50 90.00 67.50 61.50 60.00 72.00  
MEAN 55.83 74.00 39.38 67.92 55.83 52.13 53.33 63.00 57.68
MIN 46.00 54.00 35.00 25.00 45.00 41.00 45.00 48.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3203 31106417 กฤตพรต วัฒนะยา 46.00 54.00 35.00 25.00 55.00 41.00 45.00 48.00 43.63
2 3204 31106418 เกวลิน พิมพ์โคตร 58.00 78.00 37.50 65.00 55.00 49.30 60.00 60.00 57.85
3 3205 31106419 เกียรติศักดิ์ ตะโสครัด 58.00 80.00 35.00 70.00 55.00 45.70 55.00 68.00 58.34
4 3206 31106420 เกียรติศักดิ์ ทิมทอง 56.00 80.00 37.50 65.00 67.50 61.50 55.00 64.00 60.81
5 3207 31106421 ขวัญจิรา หมวดไธสง 50.00 78.00 42.50 65.00 52.50 51.80 55.00 56.00 56.35
6 3208 31106422 ธิวา แสนสนิท 62.00 80.00 37.50 65.00 65.00 54.30 55.00 68.00 60.85
7 3209 31106423 ละออ จันดา 48.00 68.00 37.50 70.00 45.00 55.40 55.00 64.00 55.36
8 3210 31106424 วริศรา ซ่อนกลิ่น 58.00 76.00 40.00 65.00 57.50 56.80 60.00 72.00 60.66
9 3211 31106425 วิชุกร หอมทอง 62.00 80.00 42.50 80.00 55.00 56.80 55.00 68.00 62.41
10 3212 31106426 สโรชา นามท้าว 58.00 76.00 42.50 80.00 55.00 55.40 50.00 68.00 60.61
11 3213 31106427 สุรศักดิ์ ฤกษ์ศรี 56.00 58.00 42.50 75.00 52.50 47.10 50.00 56.00 54.64
12 3214 31106428 อชิตพล สุภวิเศษ 58.00 80.00 42.50 90.00 55.00 50.40 45.00 64.00 60.61