1031010141   จำนวน    12 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 62.00 74.00 50.00 90.00 72.50 66.20 80.00 80.00  
MEAN 51.83 65.00 40.42 58.75 57.92 59.14 61.67 60.33 56.88
MIN 38.00 40.00 32.50 50.00 42.50 48.20 45.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3191 31106405 กฤษดา ศาลาแดง 52.00 68.00 40.00 55.00 50.00 57.90 45.00 64.00 53.99
2 3192 31106406 จักรกฤษร์ เกตอ่อน 56.00 68.00 37.50 60.00 65.00 57.90 70.00 48.00 57.80
3 3193 31106407 จิดาภา วงษ์นอก 50.00 68.00 50.00 55.00 65.00 65.10 65.00 76.00 61.76
4 3194 31106408 เจนจิรา อุดรทะนัง 58.00 68.00 50.00 60.00 55.00 65.10 60.00 80.00 62.01
5 3195 31106409 ธันวา ศรีวรรณา 54.00 64.00 32.50 60.00 42.50 66.20 80.00 68.00 58.40
6 3196 31106410 นันธิดา ชัยสวัสดิ์ 54.00 70.00 35.00 55.00 72.50 57.90 70.00 76.00 61.30
7 3197 31106411 ปภาดา ชุมยางสิม 56.00 66.00 42.50 55.00 67.50 54.30 70.00 68.00 59.91
8 3198 31106412 ประวิณ ป้องพิมาย 38.00 64.00 47.50 50.00 55.00 56.50 55.00 40.00 50.75
9 3199 31106413 มณีเนตร โคมร้าย 44.00 60.00 35.00 50.00 55.00 59.00 65.00 56.00 53.00
10 3200 31106414 วราเทพ สีวันนา 54.00 40.00 32.50 55.00 55.00 48.20 45.00 52.00 47.71
11 3201 31106415 วิชยุดม์ กียา 62.00 74.00 37.50 90.00 62.50 62.60 65.00 52.00 63.20
12 3202 31106416 อำพล ประทุมแก้ว 44.00 70.00 45.00 60.00 50.00 59.00 50.00 44.00 52.75