1031010140   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 78.00 47.50 70.00 72.50 78.40 70.00 84.00  
MEAN 51.60 70.40 37.33 61.33 57.83 70.73 59.67 72.27 60.15
MIN 38.00 64.00 22.50 50.00 47.50 62.60 55.00 56.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3176 31106390 กาญจนา ทิพย์สงคราม 48.00 70.00 40.00 50.00 52.50 74.80 70.00 80.00 60.66
2 3177 31106391 เจษฎา จันทร์อินทร์ 64.00 72.00 45.00 55.00 55.00 75.90 60.00 84.00 63.86
3 3178 31106392 ชลันธร เสนารินทร์ 50.00 66.00 42.50 65.00 47.50 68.70 55.00 60.00 56.84
4 3179 31106393 ทินกร หัวหนอง 38.00 70.00 22.50 65.00 65.00 71.20 60.00 72.00 57.96
5 3180 31106394 ธนากร สมุติรัมย์ 38.00 70.00 30.00 65.00 60.00 78.40 60.00 68.00 58.67
6 3181 31106395 นพรัตน์ วุธศรี 50.00 78.00 45.00 55.00 72.50 67.60 55.00 56.00 59.89
7 3182 31106396 นริศษา บุญสุข 50.00 70.00 45.00 70.00 55.00 74.80 60.00 80.00 63.10
8 3183 31106397 เพ็ญนภา นามศรี 58.00 74.00 47.50 60.00 52.50 68.70 55.00 68.00 60.46
9 3184 31106398 วชิรพันธ์ เสทียนรัมย์ 62.00 64.00 30.00 60.00 50.00 71.20 55.00 68.00 57.52
10 3185 31106399 วาสนา แสงโสภี 58.00 74.00 32.50 60.00 65.00 65.10 60.00 72.00 60.83
11 3186 31106400 ศุภกฤต สพัดรัมย์ 42.00 68.00 35.00 70.00 62.50 67.60 55.00 72.00 59.01
12 3187 31106401 สุทธิดา มาตราตัง 58.00 74.00 40.00 70.00 52.50 65.10 55.00 80.00 61.83
13 3188 31106402 สุภาภรณ์ ทองขาว 58.00 74.00 37.50 60.00 55.00 75.90 60.00 76.00 62.05
14 3189 31106403 อมรเทพ ด้วงไผ่ 58.00 64.00 32.50 60.00 65.00 73.40 70.00 76.00 62.36
15 3190 31106404 อาทิตย์ ภูมิรัตน์ 42.00 68.00 35.00 55.00 57.50 62.60 65.00 72.00 57.14