1031010137   จำนวน    15 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 76.00 57.50 75.00 67.50 83.10 75.00 68.00  
MEAN 51.73 64.13 47.83 61.00 50.50 66.89 64.00 49.07 56.89
MIN 40.00 46.00 37.50 40.00 37.50 48.20 40.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3108 31106322 เก้าปัญญา ตอเงิน 44.00 72.00 37.50 65.00 52.50 66.20 65.00 32.00 54.27
2 3109 31106323 จิตรลดา สมร่าง 62.00 72.00 52.50 70.00 67.50 79.50 50.00 60.00 64.19
3 3110 31106324 ฐติภา เย็นรัมย์ 56.00 76.00 50.00 60.00 65.00 83.10 75.00 68.00 66.64
4 3111 31106325 ณัฐนันท์ สมร่าง 68.00 74.00 55.00 75.00 50.00 83.10 65.00 60.00 66.26
5 3112 31106326 ทวิช ประสงค์ดี 50.00 46.00 50.00 55.00 42.50 49.30 40.00 28.00 45.10
6 3113 31106327 ธนัญญา ตีชัยรัมย์ 46.00 66.00 57.50 60.00 55.00 68.70 60.00 36.00 56.15
7 3114 31106328 นาฏศิลป์ ธนาศิริธนทัต 48.00 52.00 45.00 40.00 55.00 48.20 65.00 40.00 49.15
8 3115 31106329 นุชฉรี เพชรกุล 44.00 66.00 47.50 60.00 42.50 49.30 70.00 48.00 53.41
9 3116 31106330 ปฏิพล บุญเกิด 50.00 66.00 55.00 60.00 37.50 73.40 60.00 60.00 57.74
10 3117 31106331 พิตตินันท์ นามท้าว 52.00 70.00 50.00 65.00 52.50 65.10 75.00 68.00 62.20
11 3118 31106332 ศศิธร ทัศนะ 62.00 66.00 42.50 65.00 50.00 75.90 65.00 64.00 61.30
12 3119 31106333 สรศักดิ์ บุญเติม 46.00 56.00 50.00 50.00 47.50 61.50 75.00 52.00 54.75
13 3120 31106334 สุดาวดี ศรียอด 40.00 54.00 42.50 65.00 42.50 64.00 65.00 32.00 50.63
14 3121 31106335 อภิเษฐ์ สิริสุข 54.00 66.00 42.50 65.00 55.00 72.30 55.00 52.00 57.73
15 3122 31106336 อานุศิริพงษ์ เขียวไธสง 54.00 60.00 40.00 60.00 42.50 63.70 75.00 36.00 53.90