1031010134   จำนวน    5 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 64.00 57.50 70.00 47.50 71.20 60.00 68.00  
MEAN 62.00 56.40 42.50 66.00 39.50 60.78 51.00 58.40 54.57
MIN 54.00 40.00 30.00 55.00 30.00 48.20 45.00 52.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3076 31107886 กรรณฑิมา ตรวจมรรคา 72.00 58.00 30.00 55.00 30.00 71.20 55.00 64.00 54.40
2 3077 31107887 ธีรภัทร์ ประเสริฐศรี 58.00 40.00 40.00 65.00 42.50 61.50 60.00 56.00 52.88
3 3078 31107888 นัฐพงษ์ พรมนัส 68.00 64.00 35.00 70.00 47.50 65.10 50.00 68.00 58.45
4 3079 31107889 รุ่งโรจน์ พิทักษ์สงค์ 54.00 60.00 57.50 70.00 40.00 48.20 45.00 52.00 53.34
5 3080 31107890 สิทธิศักดิ์ มีเพียร 58.00 60.00 50.00 70.00 37.50 57.90 45.00 52.00 53.80