1031010132   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 76.00 65.00 90.00 70.00 80.60 75.00 88.00  
MEAN 53.57 51.29 44.29 62.50 38.39 63.94 51.07 73.71 54.84
MIN 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00 28.00 35.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3044 31107853 จริยา ถึกสูงเนิน 58.00 50.00 35.00 50.00 25.00 75.90 45.00 80.00 52.36
2 3045 31107854 ชาญชัย อุดหนองเลา 56.00 32.00 35.00 35.00 27.50 52.90 40.00 84.00 45.30
3 3046 31107855 ทรงวุฒิ ฝุ่นตะคุ 44.00 42.00 30.00 65.00 30.00 79.50 35.00 84.00 51.19
4 3047 31107856 นันทชา ปะโสทะกัง 56.00 52.00 32.50 55.00 25.00 80.60 40.00 84.00 53.14
5 3048 31107857 นันธิดา แมนสืบชาติ 64.00 66.00 35.00 70.00 25.00 80.60 50.00 80.00 58.83
6 3049 31107858 เบญจวรรณ บุตรเทศ 72.00 68.00 45.00 90.00 47.50 78.40 65.00 88.00 69.24
7 3050 31107859 พรชิตา โกกะบูรณ์ 38.00 30.00 32.50 25.00 27.50 28.00 40.00 56.00 34.63
8 3051 31107860 เพ็ญพิชชา น้อยภูมิ 30.00 56.00 37.50 55.00 25.00 38.80 35.00 36.00 39.16
9 3052 31107861 ลักษสุภา ปะโสทะกัง 52.00 64.00 50.00 70.00 47.50 60.40 65.00 80.00 61.11
10 3053 31107862 วิภาภรณ์ ภู่โต 52.00 68.00 65.00 85.00 57.50 78.40 75.00 84.00 70.61
11 3054 31107863 ศศิภา อินทมน 68.00 76.00 60.00 80.00 70.00 78.40 70.00 84.00 73.30
12 3055 31107864 สราวุฒิ ด้วงไธสง 44.00 40.00 50.00 75.00 47.50 42.40 65.00 80.00 55.49
13 3056 31107865 สิรภพ แสนเดช 60.00 32.00 57.50 60.00 47.50 56.80 55.00 48.00 52.10
14 3057 31107867 อาทิตยา กรกรรณ์ 56.00 42.00 55.00 60.00 35.00 64.00 35.00 64.00 51.38