1031010131   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 80.00 62.00 45.00 70.00 47.50 74.80 60.00 80.00  
MEAN 50.55 41.64 34.55 55.91 33.64 52.56 39.09 62.55 46.31
MIN 26.00 22.00 25.00 35.00 25.00 23.00 20.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3033 31107842 คเชนทร์ ศรีวิเศษ 38.00 22.00 37.50 65.00 42.50 29.10 50.00 60.00 43.01
2 3034 31107843 จิราวรรณ นิ่มพันธ์ 44.00 62.00 35.00 65.00 30.00 74.80 55.00 80.00 55.73
3 3035 31107844 ธนิษฐานันท์ บุญหนองเหล่า 64.00 42.00 32.50 60.00 25.00 44.60 60.00 56.00 48.01
4 3036 31107845 ธวีศักดิ์ แสงอุ่น 70.00 52.00 32.50 60.00 47.50 32.70 40.00 44.00 47.34
5 3037 31107846 ประเสริฐศักดิ์ มีแก้ว 48.00 56.00 32.50 50.00 30.00 62.60 30.00 60.00 46.14
6 3038 31107847 ศักดิ์ชัย อุทธศรี 26.00 24.00 25.00 35.00 37.50 23.00 20.00 60.00 31.31
7 3039 31107848 สมฤทัย โคตรวงษ์ 42.00 38.00 35.00 55.00 35.00 67.60 25.00 76.00 46.70
8 3040 31107849 สรวิศ ดัชถุยาวัตร 30.00 34.00 45.00 55.00 32.50 57.90 20.00 76.00 43.80
9 3041 31107850 สโรชา โพธิสาร 50.00 36.00 35.00 40.00 27.50 54.30 50.00 56.00 43.60
10 3042 31107851 อนุศักดิ์ เดชมาตย์ 64.00 44.00 40.00 70.00 27.50 56.80 30.00 60.00 49.04
11 3043 31107852 อัญชลี เปรมประมูล 80.00 48.00 30.00 60.00 35.00 74.80 50.00 60.00 54.73