1031010130   จำนวน    8 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 52.00 68.00 50.00 70.00 50.00 74.80 70.00 72.00  
MEAN 43.00 49.25 35.94 59.38 37.50 60.77 46.88 59.50 49.03
MIN 32.00 32.00 22.50 45.00 27.50 26.60 20.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3025 31107801 กัลยา เพียงสองชั้น 46.00 68.00 22.50 65.00 50.00 74.80 70.00 60.00 57.04
2 3026 31107802 กิตติศักดิ์ สมพงษ์ 52.00 46.00 37.50 60.00 40.00 55.40 40.00 48.00 47.36
3 3027 31107803 กิติพงศ์ ขันทองดี 32.00 32.00 25.00 45.00 27.50 26.60 20.00 24.00 29.01
4 3028 31107804 เกษมศรี พาแพง 36.00 48.00 35.00 55.00 32.50 54.30 35.00 68.00 45.48
5 3029 31107805 ขนิษฐา เต็งผักแว่น 46.00 56.00 37.50 60.00 45.00 71.20 40.00 72.00 53.46
6 3030 31107806 จุฑารัตน์ วิจิตรศักดิ์ 40.00 48.00 40.00 65.00 37.50 61.50 70.00 60.00 52.75
7 3031 31107807 ชานนท์ สครรัมย์ 46.00 44.00 40.00 55.00 27.50 71.20 50.00 72.00 50.71
8 3032 31107808 ณัฐธิดา ชะนะนาน 46.00 52.00 50.00 70.00 40.00 71.20 50.00 72.00 56.40