1031010129   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 80.00 74.00 80.00 85.00 67.50 80.60 70.00 80.00  
MEAN 62.80 66.40 72.75 76.50 60.75 71.36 60.00 67.20 67.22
MIN 30.00 44.00 60.00 50.00 55.00 43.50 45.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3015 31106171 กรรณิกา พลจันทึก 76.00 74.00 75.00 85.00 55.00 74.80 70.00 80.00 73.72
2 3016 31106172 กล้าณรงค์ พงษ์พัฒน์ 72.00 62.00 62.50 80.00 60.00 74.80 60.00 60.00 66.41
3 3017 31106173 กัลยา งิ้วไธสง 58.00 44.00 60.00 70.00 55.00 74.80 45.00 72.00 59.85
4 3018 31106174 ชัชวาล ศรีทองมะดัน 46.00 54.00 75.00 50.00 60.00 43.50 55.00 32.00 51.94
5 3019 31106175 เดช ชนะชัย 30.00 72.00 77.50 80.00 60.00 54.30 55.00 64.00 61.60
6 3020 31106176 ธิดารัตน์ ศรีวิชัย 64.00 74.00 72.50 85.00 62.50 72.30 60.00 68.00 69.79
7 3021 31106177 พิทยารัตน์ เลิศวิลัย 80.00 74.00 77.50 85.00 62.50 79.50 65.00 76.00 74.94
8 3022 31106178 ภาคภูมิ วงศ์สิ่ว 76.00 72.00 72.50 75.00 67.50 79.50 60.00 76.00 72.31
9 3023 31106179 สิริยากร ไขพันดุง 50.00 64.00 80.00 75.00 62.50 80.60 65.00 68.00 68.14
10 3024 31106180 อลงกต พรมเมืองขวา 76.00 74.00 75.00 80.00 62.50 79.50 65.00 76.00 73.50