1031010128   จำนวน    7 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 74.00 60.00 80.00 52.50 78.40 55.00 80.00  
MEAN 44.00 54.29 48.21 63.57 45.71 56.00 45.00 60.57 52.17
MIN 28.00 38.00 35.00 50.00 37.50 37.40 35.00 48.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 3008 31106163 กิตติศักดิ์ แก้วกล้า 38.00 42.00 60.00 60.00 37.50 56.50 40.00 48.00 47.75
2 3009 31106164 จุฑามาศ โพธิ์วิเศษ 54.00 74.00 47.50 70.00 45.00 61.50 50.00 80.00 60.25
3 3010 31106165 ชัยณรงค์ ดาวเรืองรัมย์ 60.00 54.00 47.50 75.00 47.50 56.80 40.00 56.00 54.60
4 3011 31106166 เทอดเกียรติ สิวิเส็ง 44.00 38.00 35.00 55.00 50.00 37.40 35.00 60.00 44.30
5 3012 31106167 ธิดารัตน์ ภูจอมนาค 28.00 48.00 42.50 55.00 42.50 46.00 45.00 52.00 44.88
6 3013 31106168 เฟิร์น แสงเงิน 46.00 66.00 52.50 80.00 52.50 78.40 50.00 72.00 62.17
7 3014 31106170 วันเฉลิม สิวิเส็ง 38.00 58.00 52.50 50.00 45.00 55.40 55.00 56.00 51.24