1031010125   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 74.00 86.00 57.50 75.00 55.00 72.30 60.00 72.00  
MEAN 59.86 67.57 43.57 53.21 43.04 55.32 42.50 54.00 52.38
MIN 40.00 52.00 32.50 20.00 35.00 41.00 25.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2950 31106632 จักรกฤษณ์ ประเคนทอง 60.00 72.00 40.00 60.00 35.00 46.80 45.00 24.00 47.85
2 2951 31106633 จิราวุฒิ ปิ่นสกุล 60.00 56.00 47.50 60.00 37.50 41.00 30.00 40.00 46.50
3 2952 31106634 ทัดศกาล มะลัยสวรรค์ 50.00 68.00 40.00 40.00 45.00 49.60 35.00 60.00 48.45
4 2953 31106635 นฤมล สุขวิเศษ 68.00 78.00 57.50 65.00 47.50 66.20 50.00 72.00 63.02
5 2954 31106636 นันตชา สิทธิศรีจันทร์ 58.00 64.00 55.00 45.00 35.00 56.80 25.00 36.00 46.85
6 2955 31106637 ปัทมา นาถาบุตร 60.00 66.00 45.00 40.00 47.50 57.90 50.00 68.00 54.30
7 2956 31106638 วสันต์ วงค์ษา 60.00 58.00 42.50 20.00 42.50 59.00 45.00 48.00 46.88
8 2957 31106639 วัชระ สุขวิเศษ 56.00 78.00 35.00 45.00 37.50 57.60 50.00 64.00 52.89
9 2958 31106640 ศิริภาพร ไกรษร 72.00 86.00 40.00 55.00 37.50 61.50 55.00 60.00 58.38
10 2959 31106641 ศุภชัย สวัสดีลาภา 60.00 68.00 32.50 40.00 40.00 42.10 45.00 56.00 47.95
11 2960 31106642 สิทธิโชค ล่วงกระโทก 60.00 64.00 55.00 75.00 55.00 72.30 60.00 64.00 63.16
12 2961 31106643 สุพัตตรา โชติประเสริฐ 74.00 72.00 40.00 65.00 52.50 56.80 40.00 64.00 58.04
13 2962 31106644 อารีรัตน์ อบมาลี 60.00 64.00 35.00 75.00 40.00 43.20 35.00 48.00 50.02
14 2963 31107145 อลงกรณ์ สออนรัมย์ 40.00 52.00 45.00 60.00 50.00 63.70 30.00 52.00 49.09