1031010124   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 88.00 80.00 57.50 75.00 65.00 67.60 60.00 72.00  
MEAN 66.25 60.13 45.78 55.31 52.81 56.51 45.94 56.50 54.90
MIN 40.00 32.00 32.50 40.00 40.00 41.00 30.00 36.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2934 31106617 กิ่งกาญจน์ ละมุล 52.00 62.00 32.50 40.00 40.00 41.00 60.00 52.00 47.44
2 2935 31106618 ขวัญฤดี ร่มเย็น 68.00 64.00 42.50 60.00 52.50 61.50 40.00 64.00 56.56
3 2936 31106619 จิราพร นาจกระโทก 68.00 52.00 35.00 55.00 45.00 51.80 30.00 56.00 49.10
4 2937 31106620 เจษฎา พะกุระ 60.00 66.00 55.00 55.00 42.50 61.50 55.00 60.00 56.88
5 2938 31106621 น้ำทิพย์ วิเศษสัตย์ 56.00 58.00 37.50 40.00 52.50 41.00 45.00 64.00 49.25
6 2939 31106622 เบญจมาศ ชาติศักดิ์ 66.00 64.00 32.50 50.00 52.50 55.40 45.00 56.00 52.67
7 2940 31106623 ปองฤทัย นาถาดทอง 72.00 66.00 57.50 65.00 65.00 57.90 60.00 60.00 62.92
8 2941 31106624 พิมพ์ประภา ยะยอง 56.00 60.00 57.50 55.00 57.50 48.20 50.00 56.00 55.02
9 2942 31106625 ศิริญญา นิลนันท์ 76.00 68.00 37.50 75.00 57.50 62.60 40.00 52.00 58.58
10 2943 31106626 ศุภาวรรณ นิลนันท์ 88.00 78.00 50.00 75.00 65.00 65.10 55.00 48.00 65.51
11 2944 31106627 สายฝน วงศ์คำช่าง 66.00 48.00 52.50 50.00 60.00 62.60 50.00 52.00 55.14
12 2945 31106628 สุดารัตน์ กุลบุตร 88.00 32.00 45.00 45.00 55.00 54.30 35.00 48.00 50.29
13 2946 31106629 สุนิสา อนุพันธ์ 56.00 62.00 50.00 40.00 42.50 54.30 45.00 60.00 51.23
14 2947 31106630 อมร ชาญชาติ 74.00 40.00 42.50 50.00 55.00 54.30 30.00 36.00 47.73
15 2948 31106631 อาทิติยา อิรัญ 74.00 80.00 52.50 70.00 57.50 67.60 50.00 68.00 64.95
16 2949 31107144 อรรถพงศ์ โพธิ์สีดี 40.00 62.00 52.50 60.00 45.00 65.10 45.00 72.00 55.20