1031010118   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 72.00 52.50 85.00 57.50 85.60 65.00 72.00  
MEAN 51.71 61.00 39.82 71.07 45.54 69.69 48.57 56.86 55.53
MIN 26.00 42.00 30.00 50.00 30.00 54.00 35.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2770 31107138 สิทธิพร บุญวงค์ 64.00 52.00 35.00 55.00 50.00 68.70 45.00 64.00 54.21
2 2771 31107309 คริสต์มาส ชินชะโน 42.00 70.00 37.50 75.00 50.00 62.60 60.00 56.00 56.64
3 2772 31107310 คะนอง นาระสิทธิ์ 48.00 70.00 42.50 85.00 50.00 72.30 65.00 68.00 62.60
4 2773 31107311 ไชยวัฒน์ ทองเฟื้อง 48.00 68.00 37.50 70.00 30.00 65.10 45.00 52.00 51.95
5 2774 31107312 ณัฐพงษ์ วงศ์เชียงขวาง 26.00 50.00 30.00 65.00 32.50 56.50 40.00 56.00 44.50
6 2775 31107313 ดรุณณี ศรแสง 62.00 66.00 32.50 70.00 55.00 85.60 55.00 68.00 61.76
7 2776 31107314 ธวัชชัย แก่นทิพย์ 58.00 52.00 47.50 80.00 42.50 64.00 60.00 64.00 58.50
8 2777 31107315 ธิดาพร ไชยสิทธิ์ 54.00 46.00 42.50 65.00 45.00 54.00 35.00 28.00 46.19
9 2778 31107316 ปฏิพาน คะเลรัมย์ 58.00 62.00 52.50 80.00 57.50 71.20 40.00 72.00 61.65
10 2779 31107317 มะลิวรรณ สองสี 52.00 64.00 40.00 65.00 45.00 74.50 35.00 56.00 53.94
11 2780 31107318 วัฒนชัย ชินชะโน 56.00 70.00 37.50 80.00 45.00 79.50 50.00 60.00 59.75
12 2781 31107319 หนึ่งฤทัย สีเสียด 52.00 70.00 37.50 80.00 50.00 75.90 55.00 56.00 59.55
13 2782 31107320 อนุวรรต์ ตลาดทรัพย์ 52.00 72.00 37.50 75.00 52.50 75.90 60.00 56.00 60.11
14 2783 31107321 อักษร มะลาด 52.00 42.00 47.50 50.00 32.50 69.80 35.00 40.00 46.10