1031010116   จำนวน    18 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 82.00 76.00 50.00 90.00 60.00 74.80 75.00 88.00  
MEAN 59.44 60.11 32.78 77.22 39.44 57.39 42.78 61.78 53.87
MIN 44.00 42.00 27.50 60.00 15.00 39.60 25.00 16.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2730 31107136 ลลิตดา ทองจันทร์ 46.00 52.00 50.00 60.00 37.50 68.70 40.00 64.00 52.27
2 2731 31107271 กิตติศักดิ์ ซอยรัมย์ 64.00 56.00 27.50 80.00 40.00 71.20 40.00 64.00 55.34
3 2732 31107272 เจนจิรา ธรรมสาร 66.00 56.00 27.50 80.00 35.00 60.40 35.00 72.00 53.99
4 2733 31107273 ทักษพร ชินบุตร 62.00 50.00 30.00 80.00 30.00 50.70 25.00 72.00 49.96
5 2734 31107274 ธนากร มีไชย 70.00 66.00 35.00 80.00 52.50 67.60 40.00 76.00 60.89
6 2735 31107275 นารินทร์ ยงทองหลาง 64.00 62.00 32.50 70.00 45.00 56.80 50.00 68.00 56.04
7 2736 31107276 บุญเสริม พรมชาติ 54.00 42.00 32.50 80.00 15.00 43.50 30.00 32.00 41.13
8 2737 31107277 ปบมนที เถลิงผล 62.00 52.00 27.50 90.00 45.00 54.30 55.00 72.00 57.23
9 2738 31107278 ประภาพรรณ แสนคำมี 82.00 54.00 30.00 85.00 42.50 56.80 55.00 52.00 57.16
10 2739 31107279 พนิดา บัวแก้ว 78.00 76.00 35.00 85.00 60.00 64.00 75.00 76.00 68.63
11 2740 31107280 พรพิมล วงศ์ไชยา 50.00 68.00 32.50 70.00 47.50 53.20 60.00 76.00 57.15
12 2741 31107281 ภูธเนศ ประกอบมี 44.00 66.00 27.50 70.00 42.50 48.20 45.00 64.00 50.90
13 2742 31107282 รัตตภรณ์ ดารสรัมย์ 58.00 64.00 35.00 70.00 42.50 74.80 35.00 88.00 58.41
14 2743 31107283 วุฒิพงษ์ สนั่นไพร 62.00 66.00 32.50 80.00 42.50 53.20 40.00 84.00 57.52
15 2744 31107284 ศิริชัย ต้นกระโทก 56.00 68.00 30.00 80.00 35.00 57.90 40.00 16.00 47.86
16 2745 31107285 สรศักดิ์ แก้วแสน 52.00 66.00 32.50 80.00 37.50 39.60 35.00 16.00 44.83
17 2746 31107286 สิริวิภา ดารสรัมย์ 50.00 56.00 35.00 75.00 30.00 50.70 35.00 48.00 47.46
18 2747 31107287 หทัยรัตน์ สนั่นรัมย์ 50.00 62.00 37.50 75.00 30.00 61.50 35.00 72.00 52.88