1031010115   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 64.00 35.00 55.00 40.00 60.40 60.00 64.00  
MEAN 50.73 50.55 27.73 47.27 30.91 53.01 39.55 48.36 43.51
MIN 34.00 40.00 17.50 25.00 17.50 41.00 15.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2719 31107135 พีระพงษ์ เข็มขัด 50.00 50.00 32.50 50.00 35.00 57.90 25.00 36.00 42.05
2 2720 31107261 ณัฐพล ลิขิตพัฒนะกูล 60.00 48.00 35.00 55.00 37.50 60.10 50.00 52.00 49.70
3 2721 31107262 ธนพล แปลนดี 56.00 64.00 35.00 55.00 37.50 59.00 55.00 64.00 53.19
4 2722 31107263 ธัญญารัตน์ ประกอบมิตร 34.00 44.00 22.50 25.00 35.00 41.00 40.00 52.00 36.69
5 2723 31107264 ปรีชา กองบุตร 56.00 44.00 22.50 45.00 17.50 52.90 45.00 48.00 41.36
6 2724 31107265 พรสวรรค์ แปลนดี 60.00 56.00 32.50 50.00 35.00 60.40 60.00 56.00 51.24
7 2725 31107266 พิราภัทร รัศมี 54.00 60.00 35.00 55.00 40.00 56.80 35.00 60.00 49.48
8 2726 31107267 ภูวนาท ภักดี 40.00 52.00 20.00 55.00 22.50 45.70 40.00 28.00 37.90
9 2727 31107268 มนตรี สามารถ 56.00 44.00 17.50 50.00 30.00 52.90 30.00 40.00 40.05
10 2728 31107269 สุพรรณี ตุละพิภาค 40.00 54.00 25.00 45.00 20.00 48.20 40.00 40.00 39.02
11 2729 31107270 อนุรักษ์ ประมูลสุข 52.00 40.00 27.50 35.00 30.00 48.20 15.00 56.00 37.96