1031010114   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 70.00 64.00 52.50 90.00 72.50 74.80 65.00 76.00  
MEAN 45.14 51.43 44.29 66.79 62.86 61.39 37.86 54.57 53.04
MIN 14.00 42.00 30.00 50.00 37.50 49.60 20.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2705 31107134 พรสิริน มุ่งดี 70.00 54.00 40.00 55.00 40.00 68.70 50.00 52.00 53.71
2 2706 31106123 กันตพงศ์ พันธุ์สุวรรณ์ 44.00 54.00 47.50 90.00 70.00 62.60 30.00 64.00 57.76
3 2707 31106124 จีระนันท์ แซ่เตีย 48.00 64.00 50.00 65.00 65.00 56.80 40.00 60.00 56.10
4 2708 31106125 นพรัตน์ คุชิตา 50.00 46.00 42.50 55.00 62.50 60.40 25.00 36.00 47.17
5 2709 31106126 ภัทรา สืบเพ็ง 50.00 46.00 47.50 75.00 67.50 60.40 20.00 60.00 53.30
6 2710 31106127 ยุทธจักร นิลผาย 44.00 48.00 50.00 70.00 72.50 67.60 35.00 72.00 57.39
7 2711 31106128 รุ่งนิรันดร์ ประยงค์หอม 14.00 44.00 30.00 50.00 65.00 67.60 30.00 32.00 41.58
8 2712 31106129 ฤทธิเกียรติ สดชื่น 54.00 58.00 40.00 60.00 67.50 54.30 30.00 44.00 50.98
9 2713 31106130 วิไลลักษณ์ เพ็ชรดอน 28.00 52.00 42.50 60.00 37.50 51.80 30.00 44.00 43.23
10 2714 31106131 วุฒิพงศ์ สอื้นรัมย์ 42.00 52.00 45.00 75.00 62.50 74.80 40.00 48.00 54.91
11 2715 31106132 สิริโฉม สดชื่น 26.00 44.00 47.50 55.00 60.00 64.00 65.00 52.00 51.69
12 2716 31106133 สุวรรณี รูปพรม 58.00 42.00 37.50 70.00 70.00 49.60 30.00 68.00 53.14
13 2717 31106134 อนุพงษ์ หมื่นหาวงศ์ 46.00 56.00 47.50 70.00 67.50 49.60 45.00 56.00 54.70
14 2718 31106135 อังลดา เพ็งพินิจ 58.00 60.00 52.50 85.00 72.50 71.20 60.00 76.00 66.90