1031010113   จำนวน    14 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 76.00 72.50 75.00 67.50 78.40 60.00 72.00  
MEAN 51.86 57.00 48.39 57.50 45.36 65.54 40.00 52.57 52.28
MIN 40.00 42.00 25.00 45.00 27.50 43.20 15.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2691 31107133 ดาหวัน ธรรมธุระ 58.00 62.00 45.00 60.00 50.00 73.40 60.00 56.00 58.05
2 2692 31106110 เกวลิน ปุริตา 56.00 62.00 35.00 70.00 37.50 71.20 60.00 64.00 56.96
3 2693 31106111 ชัชฎาภรณ์ สทักรัมย์ 52.00 62.00 42.50 55.00 27.50 68.70 55.00 68.00 53.84
4 2694 31106112 ฐิติมา แก้วคำ 58.00 68.00 50.00 45.00 30.00 67.60 35.00 56.00 51.20
5 2695 31106113 ธนพล ทองงาม 56.00 68.00 65.00 65.00 42.50 57.90 40.00 64.00 57.30
6 2696 31106114 ธนวิทย์ กิ่งวงศา 68.00 76.00 72.50 75.00 47.50 64.00 45.00 72.00 65.00
7 2697 31106115 นนทกานต์ วัฒนะ 40.00 48.00 40.00 45.00 42.50 54.30 35.00 64.00 46.10
8 2698 31106116 ผกามาศ สาธุรัมย์ 54.00 46.00 47.50 50.00 57.50 66.20 45.00 48.00 51.77
9 2699 31106117 พรเทพ ลาลำโกน 56.00 42.00 25.00 45.00 35.00 43.20 20.00 24.00 36.27
10 2700 31106118 ไพริน ไสวรัมย์ 40.00 50.00 70.00 60.00 40.00 74.80 50.00 44.00 53.60
11 2701 31106119 วงศกร ภูเลื่อมคำ 44.00 46.00 42.50 55.00 50.00 60.40 15.00 40.00 44.11
12 2702 31106120 สุดใจ อภัยศิลา 52.00 58.00 55.00 60.00 67.50 69.80 25.00 52.00 54.91
13 2703 31106121 สุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิฐ 50.00 56.00 50.00 60.00 62.50 78.40 40.00 60.00 57.11
14 2704 31106122 อภิสิทธิ์ บริวาล 42.00 54.00 37.50 60.00 45.00 67.60 35.00 24.00 45.64