1031010111   จำนวน    1 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 70.00 58.00 25.00 50.00 50.00 48.20 40.00 60.00  
MEAN 70.00 58.00 25.00 50.00 50.00 48.20 40.00 60.00 50.15
MIN 70.00 58.00 25.00 50.00 50.00 48.20 40.00 60.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2664 31107131 จิราภรณ์ ชุ่มใหม่ 70.00 58.00 25.00 50.00 50.00 48.20 40.00 60.00 50.15