1031010110   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 84.00 50.00 75.00 55.00 83.10 75.00 80.00  
MEAN 58.38 69.88 39.22 65.00 45.00 61.41 48.75 54.75 55.30
MIN 38.00 38.00 22.50 45.00 37.50 34.90 30.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2648 31107115 จักรภัทร เติมตัวรัมย์ 60.00 72.00 35.00 65.00 50.00 51.80 45.00 40.00 52.35
2 2649 31107116 จุฑาทิพย์ สำรวมรัมย์ 68.00 76.00 40.00 70.00 52.50 66.20 50.00 56.00 59.84
3 2650 31107117 ชลสิทธิ์ สุขนา 62.00 78.00 40.00 70.00 47.50 62.60 45.00 56.00 57.64
4 2651 31107118 ชินราช สุขรัมย์ 46.00 64.00 45.00 45.00 50.00 68.70 45.00 68.00 53.96
5 2652 31107119 ธนภัทร เสียงดัง 60.00 70.00 32.50 70.00 55.00 56.50 30.00 40.00 51.75
6 2653 31107120 ปัทมพร ธรรมธุระ 54.00 66.00 50.00 75.00 47.50 66.20 55.00 72.00 60.71
7 2654 31107121 ปิยวัฒน์ วัฒนะ 54.00 60.00 47.50 65.00 37.50 55.40 50.00 60.00 53.67
8 2655 31107122 พรชิตา วิเชียรครุฑ 52.00 38.00 22.50 55.00 37.50 34.90 40.00 24.00 37.99
9 2656 31107123 พลวัฒน์ ปักกาโร 56.00 70.00 45.00 45.00 42.50 64.80 45.00 48.00 52.04
10 2657 31107124 ภัทรจิตรา สะเทียนรัมย์ 38.00 60.00 27.50 75.00 52.50 44.60 35.00 44.00 47.08
11 2658 31107125 เมธี ธรรมธุระ 56.00 72.00 47.50 75.00 40.00 51.80 55.00 64.00 57.66
12 2659 31107126 รัตนาภรณ์ พิมมา 64.00 70.00 42.50 65.00 37.50 51.80 50.00 52.00 54.10
13 2660 31107127 ลัดดา มุ่งดี 68.00 78.00 32.50 65.00 45.00 79.50 50.00 52.00 58.75
14 2661 31107128 วันวิสาข์ โสตะพราหมณ์ 68.00 84.00 32.50 75.00 40.00 78.40 75.00 76.00 66.11
15 2662 31107129 สุพัตรา สออนรัมย์ 68.00 84.00 37.50 70.00 42.50 83.10 65.00 80.00 66.26
16 2663 31107130 อภิวัฒน์ เฉิดไธสง 60.00 76.00 50.00 55.00 42.50 66.20 45.00 44.00 54.84