1031010109   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 74.00 74.00 57.50 80.00 50.00 83.10 55.00 72.00  
MEAN 56.55 52.91 48.41 47.73 40.68 65.75 46.82 54.18 51.63
MIN 34.00 32.00 32.50 25.00 32.50 37.40 35.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2637 31107104 กฤษดา แสงแดง 48.00 56.00 47.50 70.00 45.00 79.50 45.00 72.00 57.88
2 2638 31107105 จิรา เย็นไทย 60.00 50.00 47.50 40.00 35.00 37.40 50.00 28.00 43.49
3 2639 31107106 ดวง เหลืองอร่าม 34.00 32.00 32.50 25.00 32.50 37.40 35.00 28.00 32.05
4 2640 31107107 เทพพิทักษ์ บัวสนิท 54.00 50.00 45.00 55.00 50.00 83.10 50.00 44.00 53.89
5 2641 31107108 นิสารัตน์ สุทำเลา 56.00 74.00 47.50 55.00 45.00 68.70 50.00 64.00 57.52
6 2642 31107109 ปิยพรรรณ ชนะโม 74.00 64.00 50.00 50.00 47.50 65.10 55.00 64.00 58.70
7 2643 31107110 ภาวินี แสนยะมูล 52.00 40.00 45.00 35.00 32.50 65.10 35.00 56.00 45.08
8 2644 31107111 วารุณี จันทร์ตรา 58.00 50.00 55.00 30.00 37.50 74.80 50.00 68.00 52.91
9 2645 31107112 ศิริมา เจริญสุข 66.00 56.00 52.50 35.00 40.00 74.80 55.00 56.00 54.41
10 2646 31107113 สมโภช ดำสนวน 54.00 50.00 57.50 50.00 32.50 67.60 45.00 52.00 51.08
11 2647 31107114 อิทธิพล ผูกธรรม 66.00 60.00 52.50 80.00 50.00 69.80 45.00 64.00 60.91