1031010108   จำนวน    10 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 66.00 74.00 50.00 65.00 60.00 78.40 50.00 60.00  
MEAN 50.60 50.20 42.75 56.50 49.75 60.83 41.50 54.00 50.77
MIN 42.00 28.00 25.00 45.00 35.00 34.90 25.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2627 31107094 เกียรติศักดิ์ บุญเที่ยง 44.00 48.00 50.00 65.00 55.00 59.00 45.00 56.00 52.75
2 2628 31107095 ชำนาญ หาดี 42.00 28.00 37.50 45.00 35.00 34.90 35.00 56.00 39.17
3 2629 31107096 ประทีป วรรณกิจ 50.00 52.00 42.50 60.00 50.00 62.60 45.00 56.00 52.26
4 2630 31107097 ผาณิตา สาผุยธรรม 62.00 74.00 47.50 65.00 52.50 78.40 40.00 44.00 57.92
5 2631 31107098 ลลิตา เกิดสันเทียะ 50.00 42.00 42.50 45.00 50.00 61.50 45.00 52.00 48.50
6 2632 31107099 วงศกร บุญเขื่อง 54.00 56.00 45.00 55.00 50.00 68.70 50.00 56.00 54.34
7 2633 31107100 วรรณนิภา เข็มขัด 42.00 56.00 37.50 50.00 52.50 69.80 45.00 56.00 51.10
8 2634 31107101 วรัญญา บุญเขื่อง 42.00 52.00 25.00 55.00 45.00 36.00 25.00 52.00 41.50
9 2635 31107102 สราวุฒิ เข็มขัด 66.00 44.00 50.00 60.00 47.50 75.90 40.00 52.00 54.42
10 2636 31107103 อัญชลีพร ที่รัก 54.00 50.00 50.00 65.00 60.00 61.50 45.00 60.00 55.69