1031010105   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 92.00 80.00 75.00 80.00 72.50 82.00 80.00 88.00  
MEAN 77.09 64.55 62.73 72.73 60.23 69.68 62.27 71.64 67.61
MIN 32.00 34.00 42.50 50.00 40.00 54.30 40.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2547 31106917 บุษกร สุโรรัมย์ 92.00 76.00 67.50 75.00 67.50 68.70 70.00 76.00 74.09
2 2548 31106912 กฤติยาภรณ์ กาวไธสง 72.00 64.00 72.50 70.00 50.00 62.60 50.00 72.00 64.14
3 2549 31106913 ฐิติมา พูลวันดี 92.00 72.00 70.00 75.00 70.00 72.30 55.00 76.00 72.79
4 2550 31106914 ทวีทรัพย์ มีบุญ 32.00 34.00 42.50 60.00 57.50 54.30 40.00 72.00 49.04
5 2551 31106915 ธวัช คำภูชา 82.00 68.00 75.00 80.00 67.50 82.00 80.00 88.00 77.81
6 2552 31106916 เนรมิตร ชมตะคุ 68.00 46.00 57.50 50.00 45.00 72.30 55.00 44.00 54.73
7 2553 31106918 สหสวรรษ หนูเขียว 86.00 58.00 62.50 75.00 65.00 61.50 65.00 60.00 66.63
8 2554 31106919 สายฝน คำมะเริง 92.00 80.00 65.00 80.00 72.50 72.30 70.00 80.00 76.47
9 2555 31106920 สิทธิกร รักษาศิลป์ 92.00 78.00 67.50 80.00 67.50 65.10 65.00 80.00 74.39
10 2556 31106921 สุทธิดา อินหนู 80.00 72.00 60.00 80.00 60.00 79.50 80.00 80.00 73.94
11 2557 31106922 อภิสิทธิ์ สลัยรัมย์ 60.00 62.00 50.00 75.00 40.00 75.90 55.00 60.00 59.74