1031010104   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 76.00 84.00 65.00 80.00 57.50 89.20 75.00 72.00  
MEAN 62.00 69.82 50.68 73.18 45.68 74.29 57.27 50.55 60.43
MIN 46.00 56.00 35.00 65.00 25.00 61.50 20.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2536 31106901 จักรวัฒน์ ราชบรรดิษฐ 48.00 72.00 35.00 65.00 50.00 89.20 55.00 48.00 57.77
2 2537 31106902 ตะวัน คำพันธุ์ 46.00 72.00 40.00 80.00 52.50 77.00 55.00 68.00 61.31
3 2538 31106903 นพรัตน์ กล่อมจิตต์ 68.00 68.00 57.50 75.00 47.50 74.80 55.00 40.00 60.73
4 2539 31106904 วัศพล ปิ่นแคน 52.00 60.00 40.00 70.00 25.00 65.10 50.00 28.00 48.76
5 2540 31106905 ศักรินทร์ คำปล้อง 72.00 72.00 60.00 80.00 45.00 74.80 75.00 72.00 68.85
6 2541 31106906 ศิรินันธินี มาศเลิง 68.00 74.00 57.50 80.00 42.50 78.40 75.00 72.00 68.42
7 2542 31106907 สุฑามาศ ศิรินัย 68.00 84.00 65.00 70.00 57.50 78.40 75.00 64.00 70.24
8 2543 31106908 สุรเดช สิงห์ทอง 68.00 84.00 55.00 75.00 55.00 72.30 65.00 52.00 65.79
9 2544 31106909 อภิสิทธิ์ บุญหว่าน 76.00 56.00 45.00 70.00 42.50 61.50 20.00 24.00 49.38
10 2545 31106910 อัศราวุฒิ ชุมพล 64.00 64.00 45.00 70.00 45.00 71.20 50.00 48.00 57.15
11 2546 31106911 อุดมศักดิ์ รัชชาตา 52.00 62.00 57.50 70.00 40.00 74.50 55.00 40.00 56.38