1031010103   จำนวน    9 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 74.00 50.00 65.00 85.00 47.50 72.30 65.00 76.00  
MEAN 53.11 46.67 58.61 72.78 37.22 62.67 50.00 66.67 55.97
MIN 36.00 42.00 42.50 60.00 27.50 54.30 25.00 48.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2527 31106892 กุลธิดา ปุละหล่า 60.00 48.00 62.50 75.00 47.50 68.70 55.00 72.00 61.09
2 2528 31106893 ณรงค์สิทธิ์ ทับขวา 52.00 48.00 65.00 80.00 42.50 72.30 60.00 76.00 61.98
3 2529 31106894 ณัฐริกา ผาแสง 66.00 42.00 62.50 85.00 35.00 61.50 55.00 76.00 60.38
4 2530 31106895 ทิพย์วดี นิยม 52.00 50.00 65.00 85.00 40.00 59.00 65.00 76.00 61.50
5 2531 31106896 ประกายพร พลแสน 46.00 44.00 62.50 70.00 42.50 61.50 60.00 76.00 57.81
6 2532 31106897 สุริยา แก้วปัญญา 42.00 50.00 57.50 70.00 27.50 54.30 35.00 64.00 50.04
7 2533 31106898 อภิรดา จีนกระโทก 50.00 50.00 62.50 60.00 35.00 57.90 60.00 52.00 53.42
8 2534 31106899 ไอรีณ แก้วตา 36.00 42.00 42.50 65.00 30.00 59.00 25.00 48.00 43.44
9 2535 31106900 พิชิตพงศ์ สมิงรัมย์ 74.00 46.00 47.50 65.00 35.00 69.80 35.00 60.00 54.04