1031010100   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 78.00 72.00 52.50 80.00 55.00 83.10 70.00 80.00  
MEAN 58.18 63.09 39.09 65.45 41.82 63.86 52.73 58.55 55.35
MIN 34.00 56.00 20.00 45.00 27.50 31.30 40.00 44.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2476 31106841 เกียรติศักดิ์ เหาะสูงเนิน 62.00 62.00 50.00 70.00 27.50 38.80 45.00 44.00 49.91
2 2477 31106842 เฉลิมพงษ์ศิริ ปัตตานี 68.00 58.00 37.50 80.00 27.50 65.10 45.00 48.00 53.64
3 2478 31106843 ชัชวาล ประภาวิชา 56.00 62.00 20.00 45.00 40.00 65.10 55.00 60.00 50.39
4 2479 31106844 โชติรส พิเนตร 78.00 68.00 45.00 65.00 47.50 71.20 55.00 72.00 62.71
5 2480 31106845 ณัฐวัฒน์ ทุมกิ่ง 54.00 66.00 35.00 70.00 47.50 69.80 50.00 44.00 54.54
6 2481 31106846 ดวงจันทร์ ปลัดศรีช่วย 60.00 60.00 35.00 75.00 40.00 82.00 55.00 60.00 58.38
7 2482 31106847 ทรงกลด นนทจันทร์ 50.00 56.00 37.50 60.00 42.50 66.20 40.00 48.00 50.02
8 2483 31106848 พรพรรณ ทดไกล 56.00 72.00 35.00 70.00 52.50 60.10 50.00 72.00 58.45
9 2484 31106849 วรเชษ แก้วโพธิ์ 64.00 70.00 52.50 60.00 55.00 83.10 55.00 80.00 64.95
10 2485 31106850 วรายุทธ สายรัมย์ 58.00 64.00 45.00 55.00 47.50 69.80 70.00 68.00 59.66
11 2486 31106851 สหรัฐ แผลติตะ 34.00 56.00 37.50 70.00 32.50 31.30 60.00 48.00 46.16