1031010099   จำนวน    19 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 72.00 52.50 70.00 50.00 74.80 75.00 92.00  
MEAN 58.95 57.58 43.82 61.84 39.08 63.08 56.84 63.58 55.60
MIN 46.00 42.00 30.00 40.00 30.00 45.70 20.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2457 31105946 กันต์ธิมา พรเจริผย 56.00 62.00 47.50 60.00 30.00 67.60 45.00 72.00 55.01
2 2458 31105947 เกรียงเดช ไวยากรณ์ 48.00 42.00 42.50 40.00 40.00 45.70 30.00 48.00 42.02
3 2459 31105948 จตุรงค์ เกิดทวีพันธ์ 64.00 54.00 40.00 60.00 37.50 64.00 70.00 72.00 57.69
4 2460 31105949 จิรวัฒน์ โพธิกุล 72.00 62.00 35.00 55.00 30.00 64.00 40.00 72.00 53.75
5 2461 31105950 จีระพงษ์ ล้อมวงศ์ 52.00 42.00 35.00 60.00 37.50 60.40 60.00 60.00 50.86
6 2462 31105951 ชนัดดา สิบทัศน์ 64.00 64.00 45.00 50.00 37.50 67.60 55.00 48.00 53.89
7 2463 31105952 ทินภัทร เกรยรัมย์ 60.00 44.00 30.00 55.00 35.00 54.00 20.00 40.00 42.25
8 2464 31105953 ธวัชชัย แช่มช้อยครบุรี 60.00 56.00 42.50 70.00 35.00 67.60 65.00 52.00 56.01
9 2465 31105954 นฤภร สงครามรอด 64.00 58.00 45.00 70.00 37.50 67.60 65.00 56.00 57.89
10 2466 31105955 ปัฐพงษ์ ขุนวงศ์ 56.00 60.00 42.50 65.00 40.00 64.00 60.00 48.00 54.44
11 2467 31105956 พิมลวรรณ เภสัชชา 60.00 58.00 47.50 65.00 47.50 64.00 55.00 76.00 59.13
12 2468 31105957 วัฒนา แสนสุภา 64.00 62.00 50.00 70.00 50.00 64.00 60.00 72.00 61.50
13 2469 31105958 วารินทร์ พิทักษา 46.00 62.00 52.50 65.00 37.50 67.60 75.00 92.00 62.20
14 2470 31105959 ศุภากร สารเมืองโฮม 46.00 62.00 47.50 60.00 37.50 56.80 70.00 92.00 58.98
15 2471 31105960 สมานศักดิ์ กิ่งมิ่งแฮ 52.00 56.00 42.50 60.00 40.00 60.40 65.00 56.00 53.99
16 2472 31105961 สุพัฒน์ รัตนสิทธิ์ 64.00 72.00 52.50 70.00 47.50 56.80 60.00 76.00 62.35
17 2473 31105962 สุวิภา วงศ์จรัส 64.00 62.00 47.50 65.00 42.50 74.80 60.00 64.00 59.98
18 2474 31105963 เหมือนฝัน ทองศรี 68.00 58.00 47.50 70.00 37.50 67.60 65.00 56.00 58.70
19 2475 31105964 อนุพนธ์ โสมงาม 60.00 58.00 40.00 65.00 42.50 64.00 60.00 56.00 55.69