1031010092   จำนวน    20 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 70.00 76.00 62.50 80.00 47.50 75.90 80.00 80.00  
MEAN 42.80 51.60 31.50 55.25 32.88 53.49 47.00 45.00 44.94
MIN 16.00 32.00 0.00 25.00 12.50 25.50 20.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2217 31104738 กนกอร พลโยธา 48.00 40.00 22.50 50.00 35.00 59.00 40.00 40.00 41.81
2 2218 31104739 กัลยารัตน์ รัตติโชค 26.00 50.00 15.00 65.00 12.50 55.40 40.00 36.00 37.49
3 2219 31104740 กิตติยา เจริญรัมย์ 44.00 58.00 52.50 70.00 35.00 42.10 30.00 28.00 44.95
4 2220 31104741 ชูเกียรติ โกติรัมย์ 50.00 60.00 25.00 30.00 40.00 75.90 60.00 56.00 49.61
5 2221 31104742 ณัฐชนก สุจันทร์ 70.00 76.00 62.50 80.00 47.50 49.60 80.00 72.00 67.20
6 2222 31104743 ธวชินี เพชรเลิศ 48.00 62.00 45.00 60.00 47.50 64.00 60.00 80.00 58.31
7 2223 31104744 นวลพรรณ จุรัมย์ 46.00 38.00 27.50 50.00 20.00 50.70 50.00 56.00 42.27
8 2224 31104745 นัฐมล เพชรเลิศ 48.00 70.00 37.50 60.00 37.50 57.90 70.00 60.00 55.11
9 2225 31104746 บัญญัติ เอ็นยอด 60.00 54.00 32.50 50.00 27.50 56.80 40.00 44.00 45.60
10 2226 31104747 เบญจมาศ กิรัมย์ 30.00 58.00 37.50 55.00 25.00 61.50 40.00 44.00 43.88
11 2227 31104748 ปิยะพงษ์ สมบูรณ์ศิล 34.00 48.00 17.50 60.00 15.00 48.20 25.00 36.00 35.46
12 2228 31104749 พรเพ็ญ วงศ์ทัศนะ 36.00 42.00 25.00 45.00 32.50 44.60 50.00 36.00 38.89
13 2229 31104751 ยุทธนากร เพชรเลิศ 38.00 54.00 32.50 80.00 35.00 57.90 35.00 20.00 44.05
14 2230 31104752 เรวัต โกติรัมย์ 56.00 46.00 27.50 55.00 47.50 60.10 55.00 56.00 50.39
15 2231 31104753 วิภาพร สุนินรัมย์ 34.00 46.00 0.00 25.00 40.00 44.60 35.00 32.00 32.08
16 2232 31104754 ศุภชัย กิชะรัมย์ 16.00 38.00 32.50 50.00 32.50 48.20 60.00 20.00 37.15
17 2233 31104755 สงกรานต์ สิริวุฒิชัยโชติ 18.00 32.00 40.00 35.00 32.50 25.50 20.00 20.00 27.88
18 2234 31104757 สุชาดา ใชยศรีรัมย์ 40.00 44.00 27.50 60.00 35.00 49.60 20.00 36.00 39.01
19 2235 31104758 อนุชา แสงรัมย์ 50.00 54.00 20.00 50.00 22.50 60.40 65.00 48.00 46.24
20 2236 31104759 อาทิตยา อักษรณรงค์ 64.00 62.00 50.00 75.00 37.50 57.90 65.00 80.00 61.42