1031010091   จำนวน    9 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 50.00 60.00 37.50 55.00 37.50 68.70 60.00 68.00  
MEAN 41.56 42.67 29.72 40.56 28.61 48.79 36.11 46.67 39.33
MIN 28.00 28.00 20.00 20.00 17.50 25.50 20.00 20.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2208 31104729 จักรินทร์ หมั่นทองหลาง 38.00 28.00 30.00 50.00 30.00 47.10 20.00 40.00 35.39
2 2209 31104730 ณัชพล วุฒิยา 28.00 32.00 30.00 35.00 20.00 25.50 35.00 48.00 31.69
3 2210 31104731 บุษยา ล้อมในเมือง 50.00 46.00 37.50 45.00 32.50 48.20 30.00 52.00 42.65
4 2211 31104732 ปกรณ์ สีสด 40.00 50.00 32.50 55.00 35.00 50.70 40.00 44.00 43.40
5 2212 31104733 ปรารถนา แสนทวีสุข 50.00 58.00 30.00 35.00 27.50 50.70 35.00 44.00 41.27
6 2213 31104734 ปิ่นมณี การุณ 44.00 60.00 32.50 45.00 35.00 68.70 60.00 68.00 51.65
7 2214 31104735 สยาม หวังผล 42.00 36.00 20.00 45.00 17.50 60.40 40.00 64.00 40.61
8 2215 31104736 สวรรยา รอดเหลือ 42.00 40.00 30.00 20.00 22.50 42.10 35.00 40.00 33.95
9 2216 31104737 สุภัทรี นัทธรรม 40.00 34.00 25.00 35.00 37.50 45.70 30.00 20.00 33.40