1031010090   จำนวน    11 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 58.00 62.00 42.50 70.00 70.00 69.80 55.00 60.00  
MEAN 45.09 44.00 30.45 50.91 39.77 50.65 38.64 50.91 43.80
MIN 26.00 26.00 20.00 25.00 25.00 26.60 20.00 28.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2197 31102557 เจนจิรา แดงสี 26.00 28.00 25.00 35.00 30.00 32.70 30.00 48.00 31.84
2 2198 31102559 นิพนธ์ องวารัมย์ 58.00 62.00 42.50 70.00 40.00 48.20 55.00 52.00 53.46
3 2199 31102560 พรชัย วาสะรัมย์ 46.00 46.00 20.00 55.00 47.50 59.00 40.00 52.00 45.69
4 2200 31102561 พรพิมล เรืองรัมย์ 56.00 46.00 30.00 25.00 32.50 46.80 40.00 52.00 41.04
5 2201 31102562 ภาคภูมิ จันทร์ประโคน 44.00 26.00 30.00 30.00 25.00 26.60 20.00 28.00 28.70
6 2202 31102563 รติพงษ์ เกรียรัมย์ 36.00 46.00 32.50 50.00 37.50 53.20 40.00 52.00 43.40
7 2203 31102564 วันนิสา องวารัมย์ 44.00 32.00 25.00 40.00 30.00 42.40 35.00 40.00 36.05
8 2204 31102565 ศศิธร สุทธิรัมย์ 54.00 46.00 30.00 70.00 45.00 65.10 30.00 60.00 50.01
9 2205 31102566 เสกสรรค์ เกรียรัมย์ 44.00 44.00 42.50 70.00 37.50 59.00 40.00 60.00 49.63
10 2206 31102567 เสกสิทธิ์ วึงประโคน 44.00 62.00 35.00 70.00 70.00 69.80 50.00 56.00 57.10
11 2207 31102568 เอมวิกา ประทุมคำ 44.00 46.00 22.50 45.00 42.50 54.30 45.00 60.00 44.91