1031010087   จำนวน    21 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 72.00 70.00 37.50 75.00 55.00 83.10 70.00 80.00  
MEAN 40.76 46.86 24.76 47.62 37.26 57.24 41.19 51.81 43.44
MIN 26.00 26.00 12.50 20.00 17.50 16.90 15.00 24.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2116 31102473 กนกวรรณ การเพียร 26.00 32.00 20.00 55.00 27.50 65.10 35.00 40.00 37.58
2 2117 31102474 กรพิน กรึกรัมย์ 38.00 46.00 25.00 60.00 42.50 65.10 35.00 52.00 45.45
3 2118 31102475 กิติญา สวนทอง 72.00 52.00 25.00 45.00 35.00 61.50 60.00 64.00 51.81
4 2119 31102476 เกียรติกำธร เรืองรัมย์ 38.00 40.00 20.00 45.00 40.00 44.60 40.00 24.00 36.45
5 2120 31102477 จักรพล กระสุนรัมย์ 34.00 70.00 20.00 70.00 45.00 83.10 60.00 80.00 57.76
6 2121 31102478 จิราภรณ์ สุขประเสริฐ 40.00 38.00 15.00 50.00 45.00 54.30 20.00 52.00 39.29
7 2122 31102479 จุฑามาศ อาจทวีกุล 46.00 64.00 27.50 45.00 37.50 57.90 65.00 64.00 50.86
8 2123 31102480 เจษฎากร แป้นประโคน 38.00 46.00 17.50 40.00 35.00 61.50 35.00 52.00 40.63
9 2124 31102481 ธวัชชัย กระชูรัมย์ 34.00 54.00 32.50 35.00 22.50 57.90 35.00 56.00 40.86
10 2125 31102482 นฤมล เกรัมย์ 62.00 62.00 27.50 70.00 45.00 61.50 55.00 76.00 57.38
11 2126 31102483 บุญยงค์ กองรัมย์ 32.00 36.00 22.50 25.00 40.00 16.90 35.00 32.00 29.93
12 2127 31102484 ประสบโชค การเพียร 60.00 60.00 20.00 75.00 47.50 72.30 55.00 60.00 56.23
13 2128 31102485 ผกาทิพ การกระสัง 42.00 56.00 22.50 50.00 45.00 68.70 45.00 60.00 48.65
14 2129 31102486 พงษ์พัฒน์ วิจิรัมย์ 36.00 42.00 15.00 50.00 45.00 33.80 20.00 36.00 34.73
15 2130 31102487 พนิดา เล็กประโคน 28.00 42.00 25.00 30.00 32.50 51.80 15.00 24.00 31.04
16 2131 31102489 วิศรุต แป้นประโคน 26.00 26.00 12.50 20.00 25.00 56.50 40.00 44.00 31.25
17 2132 31102490 สุพรรษา บำเพ็ญศิลป์ 42.00 50.00 32.50 55.00 17.50 67.60 70.00 68.00 50.33
18 2133 31102491 สุพัตรา ยอดประโคน 42.00 44.00 37.50 65.00 45.00 74.80 40.00 52.00 50.04
19 2134 31102492 สุพัตรา สุขสำราญ 44.00 52.00 37.50 50.00 55.00 64.00 30.00 60.00 49.06
20 2135 31102493 สุภาพร โพธิ์แก้ว 30.00 36.00 37.50 45.00 25.00 42.10 35.00 40.00 36.33
21 2136 31102494 สุภาวดี เบาระคน 46.00 36.00 27.50 20.00 30.00 41.00 40.00 52.00 36.56