1031010086   จำนวน    7 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 52.00 74.00 45.00 90.00 67.50 85.60 75.00 68.00  
MEAN 47.43 65.71 38.57 85.00 58.93 80.77 60.00 64.00 62.55
MIN 38.00 50.00 30.00 75.00 52.50 74.80 35.00 60.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 2109 31101976 กฤษณะ บุญจรัสเรือง 52.00 66.00 40.00 85.00 52.50 75.90 45.00 68.00 60.55
2 2110 31101977 ธวัชชัย พรมประสิทธ์ 52.00 70.00 45.00 90.00 60.00 83.10 75.00 64.00 67.39
3 2111 31101978 ธีรภาพ เหล็กกล้า 50.00 64.00 42.50 85.00 67.50 85.60 70.00 64.00 66.08
4 2112 31101979 ปฐวี ภิรมย์ 52.00 66.00 37.50 90.00 62.50 85.60 75.00 60.00 66.08
5 2113 31101980 มินทรา คลื่นแก้ว 42.00 50.00 30.00 75.00 55.00 78.40 70.00 60.00 57.55
6 2114 31101981 ศศิวิภา อุทธิรัมย์ 46.00 70.00 40.00 85.00 55.00 74.80 35.00 64.00 58.73
7 2115 31101982 สุริยา เกษศิริ 38.00 74.00 35.00 85.00 60.00 82.00 50.00 68.00 61.50